Chráněná území

Přírodní park Údolí Bílého potoka (od 4 km)

prirodni park_udoli_bileho_potokaPřírodní park Údolí Bílého potoka leží asi 10 km východně od Velké Bíteše v údolí dolního toku Bílého potoka, který ústí do Svratky ve Veverské Bítýšce.

Zahrnuje téměř patnáctikilometrový úsek toku Bílého potoka v sevřeném a hlubokém údolí se strmými, mnohdy skalnatými svahy, které bývaly souvisle zalesněny. Jedná se o území se značně zachovalým přírodním rázem krajiny, kterému dominuje vlastní tok s vyvinutou údolní nivou a lesní komplexy. 

Údolí protíná mírně zvlněnou náhorní plošinu. Okolní terén nad údolím má až 528 m n. m., zatímco ve Veverské Bítýšce je nadmořská výška u potoka jen 238 m n. m.

Zdroj fotky: turistika.cz.

Přírodní památka Olšoveček (6 km)

prirodni pamatka_olsovecekPřírodní památka Olšoveček se nachází 5,8 km pěšky jižně od Velké Bíteše, mezi obcemi Jindřichov a Pucov v bývalé Jindřichovské oboře.

Důvodem ochrany jsou vodní a mokřadní biotopy s výskytem zvláště chráněných druhů organizmů. Pramení zde Pucovský potok.

K přírodní památce vede červená turistická značka a cyklostezka 5181 přímo z Velké Bíteše.

Najdeme tu také Holubí studánku, která leží na trase naučné stezky Jinošovské studánky. Nedávno byla studánka opravena a zastřešena. Odpočinek nabízí přístřešek u studánky nebo nedaleké odpočinkové místo u cyklostezky.

Zdroj fotky: mapy.cz.

Přírodní památka Zhořská mokřina (8 km)

prirodni pamatka_zhorska_mokrinaPřírodní památka Zhořská mokřina se nachází jen 8 km jihovýchodně od Velké Bíteše.

Důvodem ochrany je bohatá lokalita prstnatce májového. Kromě vzácného rostlinného druhu si na zamokřených loukách našly stanoviště pomněnka bahenní volnokvětá a starček potoční. Nad nimi poletují mokřadní motýl ohniváček modrolemý a můra šedavka bahenní. Kolem přírodní památky prochází žlutá turistická značka ze Zbraslavi.

Zdroj fotky: mapy.cz, uživatel Hvezdajaroslav 1.

Přírodní památka Pláně (10 km)

přírodní památka_PláněBývalé pastviny s porostem jalovce obecného a dalších teplomilných druhů rostlin (například hvozdík kropenatý nebo vzácný devaterník velkokvětý).

Bohatá je fauna bezobratlých, např. mravenec travní, svižník, otakárek fenyklový, kudlanka nábožná, lišaj pryšcový. Z obratlovců jsou to např. ještěrka živorodá, slepýš křehký, užovka hladká nebo pěnice vlašská.

Travinobylinná a křovinná lada se nachází na příkrém svahu v údolí potoka asi 0.3 km SV od Kuřimské Nové Vsi

V okrese: Brno - venkov, Jihomoravský kraj
Plocha chráněné oblasti: 11 ha
Rok vzniku chráněné oblasti: 1989

 

Přírodní památka Špilberk (12 km)

přírodní památka_Špilberk_mapy.cz_J._KolaříkováVyvýšenina asi 900 m východně od Plackého dvora, jihovýchodně od silnice Náměšť - Ocmanice.

Travnatý pahorek v polích hostí zřejmě nejpočetnější populaci koniklece velkokvětého na Třebíčsku. V minulosti bylo území využíváno jako pastvina, nyní se pravidelně kosí, je odstraňována biomasa a nálet dřevin.

Foto: mapy.cz, uživatel J. Kolaříková

V okrese: Třebíč
Plocha chráněné oblasti: 0,4 ha
Nadmořská výška: 410 m. n. m.
Rok vzniku chráněné oblasti: 1983
 

 

Přírodní památka Náměšťská obora (11 km)

prirodni pamatka_namestska_oboraNáměšťská obora je přírodní památka, ale také evropsky významná lokalita i kulturní památka. Leží východně od Náměště nad Oslavou. V oboře se chovají daňci skvrnití. Předmětem vyhlášení přírodní památkou byla zámecká obora jako biotop zvláště chráněných druhů, jako je páchník hnědý, tesařík obrovský, kovařík fialový, holub doupňák, krutihlav obecný, včelojed lesní, hřib Boletus fechtneri a též pro ochranu přírodních stanovišť a druhů. Obora je přístupná jen v červenci a srpnu.

Zdroj fotky: mapy.cz, uživatelka Samkova Vera.

PR Údolí Oslavy a Chvojnice (14 km)

udoli oslavy_a_chvojnicePřírodní rezervace v zaklesnutých říčních údolích patří k mimořádně hodnotným místům pomezí Vysočiny a jižní Moravy. Přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice však bude nahrazena vznikem národních přírodních rezervací (NPR) pod názvy Soutok Oslavy a Chvojnice a Divoká Oslava. V roce 2019 už vznikla NPR Divoká Oslava, připravován je vznik i druhé NPR. Prozatím tato přírodní rezervace zrušena nebyla.

Zdroj fotky: uživatel Mountainer, vrcholovka.cz.