Chráněná území

Přírodní park Údolí Bílého potoka (od 4 km)

prirodni park_udoli_bileho_potokaPřírodní park Údolí Bílého potoka leží asi 18 km severozápadně od Brna a 10 km východně od Velké Bíteše v údolí dolního toku Bílého potoka, který ústí do Svratky ve Veverské Bítýšce. Údolí Bílého potoka je až 20 km dlouhé, zalesněné a místy skalnaté. Protíná mírně zvlněnou náhorní plošinu. Okolní terén nad údolím má až 528 m n. m., zatímco ve Veverské Bítýšce je nadmořská výška u potoka jen 238 m n. m.

Zdroj fotky: turistika.cz.

PR Údolí Oslavy a Chvojnice (14 km)

udoli oslavy_a_chvojnicePřírodní rezervace v zaklesnutých říčních údolích patří k mimořádně hodnotným místům pomezí Vysočiny a jižní Moravy. Přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice však bude nahrazena vznikem národních přírodních rezervací (NPR) pod názvy Soutok Oslavy a Chvojnice a Divoká Oslava. V roce 2019 už vznikla NPR Divoká Oslava, připravován je vznik i druhé NPR. Prozatím tato přírodní rezervace zrušena nebyla.

Zdroj fotky: uživatel Mountainer, vrcholovka.cz.

NPR Divoká Oslava (od 15 km)

npr divoka_oslavaNárodní přírodní rezervace Divoká Oslava se nachází v kraji Vysočina na řece Oslavě. Jedná se úzký pás chráněného území kolem řeky Oslavy od Náměště nad Oslavou po rekreační oblast Skřipina. Důvodem ochrany lokality jsou přirozené ekosystémy lužních lesů, dubohabřin, suťových lesů, bučin, doubrav a suchých borů, vodní ekosystémy vegetace vodních toků, skalní ekosystémy skal a drolin, pohyblivých sutí a suchých trávníků, biotopy vzácných a ohrožených druhů rostlin.

Zdroj fotky: turistika.cz.

PR Slunná (19 km)

pr slunna_copyPřírodní rezervace Slunná leží severně od obce Lažánky v okrese Brno-venkov. Nachází se nad údolím Maršovského potoka. Náleží Deblínské vrchovině a je to oblast lesních porostů na východních svazích. Chráněn je ekosystém listnatého lesa, tvořený bukovými porosty místy až pralesovitého charakteru, kde hnízdí ptáci a kde vzniklo zázemí pro řadu vzácných a chráněných druhů rostlin - brambořík nachový, okrotice bílá, okrotice dlouholistá a kruštík modrofialový.

Zdroj fotky: kudyznudy.cz.

Přírodní park Třebíčsko (od 20 km)

prirodni park_trebicskoPřírodní park Třebíčsko se dříve jmenoval Oblast klidu Třebíčsko. Nachází se severně od Třebíče a předmětem ochrany je zde výskyt významných rostlin. Přírodní park leží na vyvřelém podloží hornin Třebíčského masívu. Park byl vyhlášen roku 1982. Krajinný ráz zde tvoří balvanité ostrůvky s lesíky a křovinami, rybníky, remízky i jednotlivé stromy v pahorkatině, která je jen mírně zvlněná. Tradiční je výskyt koniklece velkokvětého.

Zdroj fotky: visittrebic.eu.

NPR Mohelenská hadcová step (24 km)

mohelenska stepMohelenská hadcová step je Národní přírodní rezervace a tyčí se nad meandrem řeky Jihlavy nazývaným Čertův ocas. Nachází se blízko městyse Mohelno v okrese Třebíč. Hadcová step patří k jedné z nejcennějších lokalit v České republice i střední Evropě. Nadmořská výška se pohybuje od 265 m n. m. do 383 m n. m. Oblast je chráněná už od roku 1933, a to díky rozmanitosti fauny a flory, kterou způsobuje hadcové podloží, které činí lokalitu teplejší než ty okolní na jiném podloží.

Zdroj fotky: aktivnizona.cz.

PR Břenčák (24 km)

pr brencakPřírodní rezervaci Břenčák tvoří prudký zalesněný západní svah nad levým břehem Brněnské přehrady. Přítomny jsou skalní výchozy. Geomorfologicky náleží Boskovické brázdě. Lokalita je přírodě blízká až přirozená, tvoří ji lesní společenstva zakrslých doubrav se zastoupením dřínu jarního. Četné jsou teplomilné druhy rostlin. Rezervací prochází žlutá turistická značka z Veverské Bítýšky k mostu u Junácké louky. 

Zdroj fotky: turistika.cz.