Aktuality

EXKURZE DO SPECIÁLNÍ ŠKOLY - 4. 5.

Speciální školaStarostka města Markéta Lavická vás zve na sobotu 4. května 2024 do Základní a Praktické školy Velká Bíteš na společnou prohlídku školy.

Sraz před školou na ulici Tišnovská 116 ve 14 hodin.

Tuto školu čeká rekonstrukce a s ní spojená přístavba. Koho z vás zajímá, jak to ve škole vypadá dnes, přijďte se podívat.

BÍTEŠSKÉ ČARODĚJNICE S OHŇOSTROJEM

DSC 0382__2_-18427-800-600-80Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci se zájmovými spolky Vás srdečně zve na již tradiční

BÍTEŠSKÝ ČARODĚJNICKÝ PODVEČER,

tentokrát s OHŇOSTROJEM,

který se bude konat v úterý 30. dubna 2024 od 16.30 hodin u Kulturního domu ve Velké Bíteši.

Jaký byl letošní NoMen Run

Vir2Do devátého ročníku ženské štafety NoMen Run se v sobotu 20. dubna 2024 zapojilo 145 týmů.

Čekala je náročná 88 kilometrů dlouhá trasa z Nového Města na Moravě do Velké Bíteše, letos v mimořádně proměnlivém počasí.

S podmínkami se nejlépe vyrovnal a závod vyhrál tým Saucony Meteor běhny v čase 6:39:27. O více než 12 minut tak překonal traťový rekord, který od roku 2017 držel tým Run&Mum. NoMen Run je štafetový závod pro ženy, jediný svého druhu v ČR.

Jáchymovští vybudovali hnízdo pro čápy

Jáchymov -_čapí_hnízdoI vy jste určitě zažili situaci, že Vám na střeše domu přistála rodinka čápů nebo jste je pozorovali při shánění potravy mladým. A právě takovýto zážitek stál u myšlenky postavit blízko obce čapí hnízdo.

Po úvodním shánění informací u ochránců přírody a ornitologů jsme se rozhodli jako jednu ze společných akcí vybudovat základ pro budoucí čapí útočiště. Vyřazený sloup elektrického vedení, šikovnost místních a vůle dotáhnout celý projekt do zdárného konce byla předmětem společné akce, na jejímž konci se podařilo sloup i s konstrukcí včetně proutěného výpletu vztyčit a ukotvit.

S čapím hnízdem se současně vybudovalo broukoviště s ukazateli směru na nejbližší vesnice. Škoda, že letošní brzké jaro nedalo možnost obhlédnout čapím rodinkám místo k hnízdění. Budeme tak doufat, že některé z blízkých čapích rodin z hnízd v Tasově, Skřinářově nebo i odjinud se místo zalíbí a ponechají ho svým potomkům k budoucímu zahnízdění.

V obci jsme pro prvního kdo objeví, že čápi pochopili, že základ hnízda by byl dobré místo k dobudování hnízda, vyhlásili odměnu. Pro ostatní byl odměnou společně strávený čas nad dobrou věcí v rámci vybudování hezkého prostředí pro žití na vesnici.

Za osadní výbor Jáchymova

Roman Pastyřík

NOVÁ LÍPA NA NÁMĚSTÍ

Výsadba nové_lípy_na_náměstí_na_šířkuV rámci obnovy zeleně na Masarykově náměstí byla 9. dubna 2024 vysazena nová lípa svobody jako pokračovatelka symbolu vzniku samostatného Československa – lípy z roku 1919.

Při výsadbě bylo dbáno na důkladnou přípravu stanoviště tak, abychom lípě zajistili dobrou prosperitu na několik desetiletí dopředu.

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

MŠ lánice_socha_2ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL VE VELKÉ BÍTEŠI NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

t. j. do Mateřské školy Masarykovo náměstí (včetně MŠ Lánice) a Mateřské školy U Stadionu se koná ve čtvrtek 9. května 2024 v době od 8.00 do 15.30 hodin.

Zápisy dětí do mateřských škol budou probíhat v budovách obou mateřských škol:

- do Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace, včetně MŠ Lánice, v budově MŠ Masarykovo náměstí 86;
- do Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace v budově MŠ U Stadionu 538, Velká Bíteš.

Postup a podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

- zápis dětí je organizován prezenční formou, tj. za osobní účasti dítěte a zákonného zástupce;
- zápis je určen pro děti předškolního věku z České republiky i cizince;
- zákonný zástupce se může rozhodnout, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Je tedy možné zvolit i jinou mateřskou školu než spádovou, ve které má ale při přijímání přednost;
- ke vzdělávání se přijímají děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok;
- přednostně budou přijímány děti tříleté a starší (tj. děti narozené do 31. 8. 2021), pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy (spádovost školy);
- školské obvody jsou určené zřizovatelem škol tj. Městem Velká Bíteš obecně závaznou vyhláškou, která je zveřejněna na webových stránkách obou škol;
- podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, lze k předškolnímu vzdělávání přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, to se netýká dětí, které jsou přijímány k povinnému předškolnímu vzdělávání;
- o přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami podle § 34 odst. 6 školského zákona rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, případně registrujícího lékaře;
- o přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka konkrétní školy ve správním řízení na základě stanovených kritérií;
- děti jsou na nový školní rok přijímány do počtu volných míst v dané mateřské škole.

K zápisu zákonní zástupci přinesou:

- vyplněnou žádost o přijetí;
- potvrzení o očkování;
- originál rodného listu dítěte;
- občanský průkaz zákonného zástupce k ověření totožnosti;
- cizinci: občané Evropské unie potvrzení o místě pobytu; ostatní cizinci povolení k pobytu na území České republiky na dobu delší než 90 dnů.

Elekronický předzápis:

- v letošním školním roce opět nabízíme zákonným zástupcům tzv. elekronický předzápis, který umožní před termínem řádného zápisu z pohodlí domova vyplnit elektronickou žádost a tím bude dítě „předzapsáno" do mateřské školy. Elektronický předzápis nenahrazuje vlastní zápis do mateřské školy;
- zákonní zástupci si vyplněnou žádost vytisknou a navštíví lékaře ohledně potvrzení o očkování;
- elektronický předzápis bude zákonným zástupcům zpřístupněn od 15. 4. do 6. 5. 2024 na webových stránkách obou MŠ;
- zákonní zástupci mohou využít rezervační systém a zvolit si konkrétní čas, kdy se přesně k řádnému zápisu dostaví (stejný odkaz jako elektronický předzápis);
- celý postup elektronického předzápisu je zveřejněn na webových stránkách obou MŠ;
- kromě el. předzápisu je možné si Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a další tiskopisy stáhnout z webových stránek obou škol (každá škola má svoje vlastní tiskopisy) nebo si ji vyzvednout až v den zápisu, tj. 9. 5. 2024;
- v den řádného zápisu se dostaví do mateřské školy a přinesou potřebné doklady.

Povinné předškolní vzdělávání:

- je pro děti, které do 31. srpna 2024 dosáhnou věku pěti let;
- povinné předškolní vzdělávání se vztahuje:
• na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů;
• na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů;
• na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů;
• na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
- nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek a rodičům může být uložena pokuta až do výše 5 000 Kč;
- povinné předškolní vzdělávání je možné plnit i jinými způsoby než formou pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy. Bližší informace o možných způsobech plnění povinného předškolního vzdělávání naleznete na webových stránkách obou škol (Školní řády obou mateřských škol);
- povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

Evidence žádostí:
- zákonný zástupce při vlastním zápisu odevzdá žádost o přijetí a obdrží registrační číslo, pod nímž bude jeho žádost po celou dobu správního řízení evidována;
- tento číselný identifikátor je třeba pečlivě uschovat;
- Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu žadatelů pod přiděleným registračním číslem.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:
- kritéria, včetně podmínek pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, stanovuje ředitelka každé MŠ samostatně v souladu s platnou legislativou a s ohledem na konkrétní podmínky školy;
- kritéria jsou zveřejněna na webových stránkách obou škol.

Další podrobnosti k zápisu jsou dostupné na webových stránkách škol:
- MŠ Masarykovo náměstí a MŠ Lánice - https://www.skolkabites.cz/aktualne/442-zapis-deti-k-dochazce-na-rok-2024-2025

- MŠ U Stadionu - https://www.msbites.cz/nastenka-v-ms/zapis-k-predskolnimu-vzdelavani

 

Budeme se srdečně těšit na společné setkání

ředitelství MŠ Masarykovo náměstí a MŠ U Stadionu

 

VÝSADBA KOMUNITNÍHO SADU V JÁCHYMOVĚ

Výsadba Jáchymov_kolážV neděli 5. května 2024 bude slavnostně otevřen komunitní sad v místní části Jáchymov.

Nevyužívaný městský pozemek byl letos osázen starými odrůdami ovocných stromů. Vysazeno bylo celkem 38 nových stromů zákrsků i polokmenů (třešně, višně, jablka, hrušně, švestky, mirabelky, jeřáby). Na původních stromech pozemku byly vyvěšeny ptačí budky. Jednotlivé stromy jsou označeny štítkem s názvem odrůdy a na okraji sadu je instalována informační tabule s plánem výsadby.

Sad byl doplněn lavičkami a bude sloužit jako místo setkávání a odpočinku všech obyvatel místní části Jáchymov.

Tento projekt byl vytvořen díky grantovému programu Nadace Partnerství, individuálním dárcům veřejné sbírky a partnerům iniciativy Sázíme budoucnost.

Pohled na vysazený sad (na prezentační video se můžete podívat na následujícím odkaze):

https://www.dropbox.com/scl/fi/5ox007tqfjjhhv74rr42q/V-sadba-sadu-480.mp4?rlkey=y5wvz14zlaghblwgmj07gnjq3&dl=0

 

Předseda osadního výboru p. Roman Pastyřík nám o projektu napsal:

Výsadba komunitního sadu k výročí založení obce Jáchymov

I přes vytížení obyvatel přípravou svých zahrádek na jarní probouzení se nám v obci podařilo realizovat delší dobu chystaný projekt výsadby komunitního sadu k příležitosti založení obce Jáchymov. Původní idea byla, že za každý dům v obci přibude na nevyužívaném městském pozemku jeden ovocný strom. Od začátku jsme se při návrhu výsadby soustředili na maximální využití původních ovocných odrůd tak, aby se do krajiny vrátily tyto dnes již pozapomenuté druhy. Sad by tak měl být místem, kde se budou potkávat generace obyvatel a ovoce z něj společně zpracovávat na všechny způsoby.

Záměr se potkal s možností využití grantového programu Sázíme budoucnost Nadace partnerství Brno. Po předložení našeho záměru nastal čas očekávání, zda bude žádost o grant úspěšná a potvrzení přidělení grantu skutečně dorazilo. Připravil se plán výsadby a čekalo se na vhodné počasí pro výsadbu a současně se chystal pozemek. Záměr byl dokončen v období velikonočních svátků a dnes je již sad připraven začít plnit svou funkci. Při výsadbě samozřejmě asistovali občané Jáchymova, kteří také budou mít na starosti jeho dlouhodobou udržitelnost a obecně starostlivost o něj.

Slavnostní otevření sadu plánujeme spojit s dokončením rekonstrukce kulturního domu v Jáchymově na 5. 5. 2024, ale už nyní, díky vytvoření klidové zóny a osazení laviček, nabízí sad místo pro krátké zastavení jak místním tak i přespolním.

Roman Pastyřík