OSLAVA 90 LET SDH KŘIŽÍNKOV

P6211301DOBROVOLNÍ HASIČI Z KŘIŽÍNKOVA OSLAVILI 90. NAROZENINY

Devadesát let od svého založení oslavil o víkendu Sbor dobrovolných hasičů v Křižínkově. Program oslav začal již v pátek 21. června 2013, kdy proběhla slavnostní schůze. Starosta SDH Miroslav Mateja v krátkosti připomněl historii hasičského sboru. Po slavnostních projevech a zdravících hostí přišlo na řadu předávání čestného uznání nejstaršímu členu sboru bratru Josefu Zachovalovi nar. 7. 4. 1926.

Za okrsek Velká Bíteš vystoupil okrskový starosta Ludvík Zavřel. Za výkonný výbor OSH ČMS Žďár nad Sázavou pozdravil schůzi garant okrsku Jiří Klusák, který předal starostovi sboru „Pamětní list", jako výraz ocenění za jejich úspěšnou dlouholetou činnost na úseku požární ochrany. Společným posezením s živou hudbou byla oslava v nočních hodinách ukončena. V neděli 23. června po obědě začaly přicházet delegace z jednotlivých hasičských sborů okrsku Velká Bíteš, aby se na fotbalovém hřišti zúčastnily odpolední soutěže v požárním sportu – požárním útoku a štafetovém běhu. Nastoupené sbory pozdravil starosta okrsku Velká Bíteš Ludvík Zavřel. Oslavy doprovázelo krásné počasí a tak se snad hostům oslavy líbily. Díky patří všem zúčastněným jednotkám, hostům, veřejnosti a členům sboru, kteří se podíleli na hladkém průběhu oslav. Mimo sportovní a soutěžní aktivity, prevenci požárů a školení svých členů zajišťuje sbor také zábavu pro své spoluobčany a v tomto je prakticky nezastupitelný.

90 let SDH KŘÍŽÍNKOV
Obec Křižínkov se nachází v okrese Brno-venkov, kraj Jihomoravský. Starostou obce je hasič Antonín Urbánek. První písemná zpráva pochází z roku 1309. Obec se nachází v nadmořské výšce 468 metrů.

Ustavující schůze SDH Křižínkov se konala 8. 5. 1923. Při provedeném náboru bylo získáno 20 občanů za členy. Jeho obětavosti, sbírkami, obdržením nájemného z honitby, téměř přispěním obce vyzbrojeno 20 hasičů se zakoupením zánovní jednoproudní stříkačky. Na ustavující schůzi byl zvolen první výbor ve složení: starosta Filip Poláček, hostinský; náčelník Antonín Knoflíček čp. 26, rolník; jednatel Rudolf Dvořáček, rolník; pokladník František Rékman; zbrojíř František Ráček. Činnost byla velice pestrá a velice aktivní. Sbor založil ochotnický divadelní soubor a nastudované hry hrál i v okolních obcích, pořádal zábavy a plesy a zisky z těchto akcí použil pro další vybavení. V r. 1924 zřízena při hasičském sboru samaritská stráž. V r. 1931 měl sbor 17 členů. V r. 1936 měl sbor 19 mužů. V r. 1940 byla dokončena stavba hasičské zbrojnice. V roce 1946 za předsedy místního národního výboru Jar. Fleka hasičská zbrojnice zbudována. R. 1947 zdejší obec s působením hasičského sboru pořídila motorovou stříkačku PPS 8, hadice, nové přilbice, řemeny, navijáky, pracovní stejnokroj a lodičky k opraveným vycházkovým kabátům. V r. 1949 Sbor dobrovolných hasičů zakoupil stavební plochu od obce a z úspor, zdarma práce, podporou jednotlivců, zemských fondů a pojišťoven postavil hasičskou zbrojnici, také nejmenovaný občan, koupil Floriánka a nechal posvětit. Stavbu provedl p. Čechovský zednický mistr. Tehdejším obecním zastupitelstvem ujednáno číš. domovní 73. V hasičské zbrojnici vždy 1 den v měsíci pracovala obvodová poradna matek obvodního lékaře Dr. Václava Slavíka. Od r. 1952 se do práce sboru zapojily i ženy. V r. 1967 byl zakoupen automobil DODGE, druhý automobil obdržel sbor darem od Výzbrojny požární ochrany v Brně. V r. 1972 byla pořízena motorová stříkačka PPS 12. V 70tých letech bylo ustaveno žákovské družstvo, které se zúčastnilo okresního cvičení v r. 1971 v Křižínkově. 19. 5. 1974 se konalo okrskové cvičení v Křižínkově. V r. 1984 se družstvo mužů zúčastnilo okresní soutěže v požárním sportu a obsadilo 1 místo. 26. 5. 1985 se konala okrsková soutěž v Křižínkově. V r. 1988 bylo ustaveno družstvo žákyň, které se zúčastňovalo společně s družstvem mužů soutěží v požárním sportu. Staré automobily již nevyhovovaly a byly proto prodány a bylo koupeno auto Avia 30. Po převratu a změně režimu v r. 1989 Sbor dobrovolných hasičů dokončil pracnou dostavbu hasičské zbrojnice. V r. 1991 byla udělena SDH Křižínkov medaile „Za příkladnou práci". V r. 1998 měl sbor 25 mužů a 8 mladých hasičů. 20. 6. 2003 oslavili 80 výročí založení sboru a 22. 6. 2003 následovala soutěž na fotbalovém hřišti a ukázky zásahů. 8. 6. 2008 se v Křižínkově konala okrsková soutěž v požárním sportu při příležitosti 85 výročí založení SDH.

David Dvořáček
SDH P6211286SDH P6211294SDH P6211298SDH P6211304SDH P6211305SHD DSC06262