OHLÉDNUTÍ ZA SLAVNOSTNÍM OTEVŘENÍM MATEŘSKÉ ŠKOLY NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ

22.9.2022

MŠ slavnostní_otevření_lidéMateřská škola na Masarykově náměstí přivítala 1. září 2022 děti v nově zrekonstruované škole, a to díky zrealizovanému projektu „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86".

Dovoluji si alespoň krátce shrnout slavnostní otevření mateřské školy, které se uskutečnilo ve středu 31. 8. 2022.

Odpolední slavnost byla pro nás všechny odměnou za několik let příprav a práce. Počasí se ten den měnilo z hodiny na hodinu, bylo chladno, ale nakonec nám nepršelo. Na nádvoří před mateřskou školou, které se celé zaplnilo, hrály na uvítanou reprodukované dětské písničky.

thumb Slavnostní otevření MŠ stříháníProgram zahájila usměvavá paní Mgr. Marcela Doubková, jež na slavnosti všechny přítomné vřele přivítala, a poté celý program také moderovala. Úvodní slovo pronesl starosta města Velké Bíteše pan Ing. Milan Vlček, který krátce pohovořil zejména o důvodech, proč byl projekt připraven a realizován. Blíže o plánování a projektování stavby promluvil Ing. Pavel Bednář, vedoucí odboru investic a rozvoje MÚ Velká Bíteš. Konkrétní realizaci stavebních prací, problematické úseky při samotné výstavbě, a také výsledky archeologického průzkumu na pozemku představil investiční technik MÚ Velká Bíteš Ing. Milan Pelc. O architektonické stránce projektu pak pohovořil Ing. arch. Vlastimil Kunčík, jež celou proměnu mateřské školy navrhoval.

Další část programu byla věnována historii mateřské školy z pohledu jejich ředitelek. Byli jsme velice rádi, že pozvání na otevření zrekonstruované školy přijaly paní ředitelky, které vedly mateřskou školu v její poválečné historii. Za paní ředitelkředitelku Martu Bartoňkovou, jež školku řídila úctyhodných 34 let, a bohužel v roce 2021 zesnula, velice poutavě promluvila její dcera paní PaedDr. Eva Hibšová. Popsala nasazení a obětavost své maminky při vzniku a rozvoji předškolního vzdělávání ve Velké Bíteši. Dalších celých 10 let vedla školu paní Helena Součková a 2 roky pak paní Eva Bartošková.

Bylo mi ctí, že jsem mohla na slavnostním otevření mateřské školy promluvit jako současná ředitelka školy. Shrnula jsem to, co nás všechny ředitelky po celou dobu provozu MŠ trápilo. Budova školy na Masarykově náměstí nebyla stavěna pro účely předškolního vzdělávání, a proto jsme se všechny potýkaly s různými provizorii a stěhováním. Záhy po mém jmenování do funkce se velice zpřísnily podmínky pro provoz předškolních zařízení, a tak jsem se musela po celou dobu zabývat přesuny tříd, opravami, stavebními změnami i projekty a bohužel i snižováním kapacity. V letech 2012 a 2015 se podařilo zrekonstruovat díky zřizovateli budovu v Lánicích 300 na mateřskou školu a nyní také budovu na Masarykově náměstí.

Velmi milé bylo poděkování a předání květin panem starostou všem uvedeným ženám. Nemohu nezmínit moje dojetí, které ve mně vyvolala kytice 25 rudých růží, jež mi předaly moje kolegyně, a to za každý rok mé práce v mateřské škole.

Při slavnostním otevření mateřské školy nechybělo vystoupení těch, pro které byla mateřská škola opravena, a to dětí. Pod vedením paní učitelky Mgr. Marcely Janštové děti o prázdninách nacvičily a na slavnosti zazpívaly písničky, které korespondovaly s názvy nových tříd, a také školní hymnu „Mámo, táto, to jsem JÁ".

Po slavnostním přestřižení pásky, kterého se ujal pan starosta, pan architekt a paní ředitelky obou mateřských škol ve Velké Bíteši, následovala prohlídka mateřské školy. Zájemci si mohli prohlédnout výstavu dobových fotografií, přečíst si o historii a archeologických nálezech. Mnozí návštěvníci zavzpomínali, jak mateřskou školu navštěvovali oni, jejich děti, a teď už i jejich vnuci.

Na závěr bych ráda dodala, že celé slavnostní odpoledne bylo velice příjemné a za celý kolektiv zaměstnanců i za děti jsem ráda, že se podařilo náročný projekt zrealizovat. Mateřská škola po mnoha a mnoha letech odpovídá přísným normám a požadavkům. Přeji všem našim dětem, rodičům i zaměstnancům, aby se jim ve školce líbilo a prožili v ní společně mnoho krásných chvil, na které budou vzpomínat.


Hana Sedláková, ředitelka školy

Foto: Otto Hasoň