Previous Page  9 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 12 Next Page
Page Background

Celý komplex Červený mlýn, se nachází na hlavním tahu mezi Brnem a Vysočinou v městě

Tišnov. Jeden z nejstarších objektů, bývalý vodní mlýn na řece Svratce, získal svojí rekon-

strukcí nový význam. Polohou a využitím se stal dominantou města Tišnova.

A co přesně u nás najdete?

PIVOVAR

Pivovar Grádo, který byl zbudován na pře-

lomu roku 2016/2017 se řadí mezi menší ro-

dinné pivovary. Záměr zbudovat pivovar se

datuje již od rekonstrukce areálu. Výroba

piva probíhá tradičním způsobem s využi-

tím moderních technolo-

gií. Minipivovar disponu-

je výstavem 2500 hl/rok.

Zrání piva je zajištěno ve

dvanácti ležáckých tan-

cích. Srdce pivovaru je

umístěno, za prosklenou

stěnou přístupnou ze stá-

vajícího parkoviště hote-

lu. Pivo značky Grádo se

zde vaří zásadně z tuzem-

ských surovin a z vody

čerpané z vlastního hlu-

binného vrtu hlubokého 50m. Pivovar má

nyní v nabídce Světlé výčepní pivo Grádo

10%, Světlý ležák Grádo 11%, Pšeničné pivo

Grádo 12%, Speciální pivo Grádo 13%.

WELLNESS

V současné době vrcholí práce na otevře-

ní nového Wellness centra. Návštěvníci

se mohou těšit na krásné relaxační poby-

ty, které zahrnují čtyři druhy saun (finská,

parní, infra, aroma) a na Wellness s vířivou

vanou pro 14 osob. V neposlední řadě zde

vzniknou pravé pivní lázně. Již ve středově-

ku se používali lázně, jako ozdravná proce-

dura, dnes tomu není jinak. Díky blahodár-

ným účinkům koupelí se odplavují škodlivé

látky z podkoží. Živá kultura pivovarských

kvasnic předává pokožce celou řadu vita-

mínů B, proteiny, sacharidy a přispívá tak

k celkovému zvláčnění a regeneraci pokož-

ky. Pro vyrovnání krevní-

ho tlaku, zvýšení účinku

koupele a umocnění rela-

xačního zážitku je hostům

doporučována

sklenice

přírodního nepasterova-

ného piva Grádo, které

zároveň příznivě působí

i v celém trávícím traktu.

Indikace:

úspěšná léčba

lupenky, léčba akné, ce-

lulitis, antistresová tera-

pie, podpora regenera-

ce kůže, zklidnění dermatických projevů,

zklidnění psychické disharmonie, pokles

tlaku a zlepšení oběhu v periferii

Po těchto procedurách jistě každému vy-

hládne, ale žádný strach. Rádi Vás přivítáme

ve stylové restauraci, bezprostředně vedle

pivovaru a wellness centra. Zde si můžete

vybrat z pokrmů tradičních i s pivní téma-

tikou a ochutnat pivečko vařené v pivova-

ru Grádo, které si můžete i odnést v lahvích

domů.

Těšíme se na Vaši návštěvu

Karolína Švandová, marketingová manažerka

PIVOVAR GRADO A WELLNESS ČERVENÝ MLÝN

7 sportů letošní zimy

…které prostě musíte vidět a zkusit

1. SNOWKITING, Novoměstsko

zábava pro velké i malé draky

Nechce se vám stát frontu na vlek, ani šla-

pat do kopce po svých? Zkuste si zapřáh-

nout vítr. S tím správným drakem – kitem

– se netřeba snowkitingu bát. Větrem bičo-

vaná Vysočina Patří k oblíbeným kiterským

místům. Ideálním je Novoměstsko – spoty

Pohledec, Odranec, Sněžné, Lísek či Studni-

ci vám poradí každý zkušený kiter.

www.snowkiting.cz

2. MUSHING, Tři studně

arktická pohádka

Bílé pláně a štěkot psího spře-

žení, které táhne sáně řízené

zkušenou rukou mushera, je

zážitkem arktické pohádky i u nás na Třech

Studních. Závody psích spřežení s nejlepší-

mi mushery se odehrávají tradičně v lednu

a únoru. A pokud milujete adrenalin, ne-

chybí vám odvaha a chcete jízdu psím spře-

žením zažít na vlastní kůži, můžete se stát

i vy musherem! Po instruktáži a zaškolení

budete řídit spřežení o čtyřech psech. Po-

drobné informace a rezervaci vám podají

přímo v Hotelu Horník.

www.hotelhornik.cz

3. DRAČÍ LYŽE, Žďár n. S.

Dragon Boat Race On Ice

S podzimním „uspáváním dra-

ků a probouzením saní“ opou-

štějí i dračí lodě vodní hladinu

a jejich posádky že odvážně ženou na le-

dové plochy jako dračí sáně. Bude-li poča-

sí přát, vyrazí závodníci na svých saních do

boje opět 13. ledna 2018 ve Žďáře n. S.

www.dragonboard.cz

4. LEDOVÁ STĚNA, Vír

himálajské dobrodružství

Unikátní každoročně umě-

le vytvářený ledopád na 45m vysoké ská-

le s tréninkem ledového lezení s mačkami,

cepíny a jištěním přitahuje horolezce pod

skalní věže za obcí Vír v údolí Svratky zdale-

ka. Ale i amatéři zde mají k dispozici půjčov-

nu potřebného vybavení. Lezecká i divácká

elita si nenechá ujít Vírský cepín – Mist-

rovství ČR v ledovém lezení, které se koná

17. února 2018.

www.ledovastenavir.cz

Za zimními zážitky celého světa

…na Vysočinu!

Když Korunu Vysočiny pokryje mrazivý dech zimy jinovatkou a sněhem, dostane tvář a lesk stříbrné čelenky plné zimních perel.

Českomoravská vrchovina je v zimě okouzlující. Tichá i veselá, zádumčivá i jiskřivá. Ale především

dobrodružná

! Můžeme na-

bídnout hned několik rodinných i náročnější sjezdovek, stovky kilometrů perfektně upravených běžeckých tras pro mistry bílé

stopy i pro romantiky. To už snad všichni vědí. Ale co takhle prožít zimu tentokrát netradičně? Žádný problém! Vyrazte na žďárskou stranu

Vysočiny a pohltí vás neskutečná dobrodružství zimních radovánek z celého světa. Inspirujte se u nás

.

Region Žďár nad Sázavou je ideálním mís-

tem pro vyznavače běžeckého lyžování.

Město Žďár nad Sázavou tento sport vý-

znamným způsobem podporuje a údržbu

lyžařských běžeckých tratí zajišťuje jeho

příspěvková organizace SPORTIS. Údržbu

tratí pravidelně podporuje také Kraj Vyso-

čina. Veškeré informace včetně online sle-

dování údržby získáte na webových strán-

kách

www.skizdarsko.cz

.

Lyžařské tratě v tomto regionu slouží jak

obyvatelům Žďáru nad Sázavou a přileh-

lých obcí, tak široké veřejnosti z nejrůzněj-

ších míst naší republiky. Tratě kopírují úze-

mí obcí tak, aby je co největší počet z téměř

30.000 stálých obyvatel regionu měl na do-

sah. A svojí polohou, profilem a pravidelnou

údržbou si získaly stovky příznivců lyžování

nejen z Vysočiny. Velkou předností těchto

tratí je možnost lyžování oběma technikami

– klasicky i bruslením – po celé délce 50 km

upravených tratí. Včetně lesních úseků po-

tom celkem upravujeme téměř 80 km tratí.

Mezi okolní obce regionu, které se na úpra-

vě stop podílejí, patří především Hamry

nad Sázavou, Velká Losenice, Subregion

Velké Dářko a Nové Veselí.

Velký vliv namasivní rozvoj běžeckého lyžo-

vání v tomto regionu měl zisk zlaté medaile

Martina Koukala na MS v italském Val di Fie-

mme v roce 2003 na MS v běhu na lyžích na

50 km volnou technikou, který tak odstarto-

val novou etapu žďárského lyžování přede-

vším lyžování pro širokou veřejnost.

Do této doby neměli žďárští lyžaři velkou

šanci lyžovat v kvalitně a pravidelně upra-

vených stopách. Již začátkem osmdesá-

tých let minulého století začali žďárští lyža-

ři upravovat skútrem lesní cestu na Račín,

ale jednalo se o nepravidelnou a spíše spo-

radickou úpravu. Pravidelně lyžovat se dalo

pouze na závodních nebo tréninkových

tratích na Dolinkách. Ty byly svým profi-

lem pro turistické lyžování nevhodné a tra-

tě byly pouze pro klasiku. Až později se za-

čalo na loukách upravovat malé bruslařské

kolečko, které bylo dlouhé pouhých 800 m.

Tento stav trval až do sezóny 2000/2001,

kdy SK Axiom Orbitt pořídil malou rolbu

a měl v úmyslu upravovat tratě většího roz-

sahu. V plánu byl velký a malý okruh. Malý

se nacházel mezi Dolinkami a Žďárem. Velký

okruh vedl ze Žďáru přes Račín, Velké Dářko,

Škrdlovice, Světnov, Sklené, Lhotku a zpět

do Žďáru. Myšlenka to byla zajímavá, ale

zmnoha důvodů nerealizovatelná. Rolba ne-

měla sněžnou frézu ani hydraulické stopova-

če a upravovala dvě stopy pouze pro klasiku.

Rolbu financovalo město Žďár a ročně se do-

tace na úpravu tratí pohybovala řádově v de-

sítkách tisíc korun. Byl to malý krůček vpřed,

ale zdaleka tato úprava neměla punc pravi-

delně a kvalitně upravovaných tratí.

Nová éra se začala psát již zmiňovaným ro-

kem 2003, kdy žďárský rodák a odchovanec

TJ ŽĎAS, Martin Koukal dovezl zlatou me-

daili z MS. Tehdy se zrodila myšlenka v hla-

vě Jiřího Bradáče využít mistrovského titulu

pro vybudování areálu, který bude sloužit

široké lyžařské veřejnosti a ne pouze malé-

mu počtu závodníků.

V současné době organizace SPORTIS upra-

vuje téměř 80 km lyžařských běžeckých tra-

tí dvěma základními technickými prostřed-

ky s přídavnými zařízeními (stopovače). Na

vyšší sněhovou pokrývku (20–25cm sněhu)

používáme sněžnou rolbu Käsbohrer PB 240

a na nižší sněhovou pokrývku (8–10cm sně-

hu) používáme čtyřkolku Journeyman Gla-

diátor X8. Veškeré tratě jsou také samozřej-

mě perfektně značeny.

Zveme všechny zájemce běžeckého lyžová-

ní do regionu Žďár nad Sázavou. Přijeďte se

přesvědčit o kvalitě námi udržovaných bě-

žeckých stop a navštivte jedno z nejkrás-

nějších míst naší republiky.

V. Kovařík, ředitel SPORTIS

Lyžařské běžecké trasy

v okolí Žďáru nad Sázavou

5. SNĚŽNÝ SKÚTR, hotel Horník

Alpy v srdci Vysočiny

A zase na hotel Horník.

Nezapomenutelná a dob-

rodružná jízda na sněžném skútru po lesích

a pláních Vysočiny si nezadá z horskými zá-

žitky z Alp. A to po celou dobu řídíte sněž-

ný skútr sami, jen s instruktorem za zády,

který volí trasu. Na trase jsou i úseky, kde si

zkusíte rychlejší jízdu. Navštivte Tři studně.

www.hotelhornik.cz

6. STOPA PRO ŽIVOT, Vysočina Arena

na chvíli sportovní hvězdou

Projížďka v mistrovském

díle přírody na čerstvém

horském vzduchu, a k tomu

s adrenalinem závodu. Užít si běžky ne

o samotě, ale v balíku hobíků i elitních lau-

fařů dává nový rozměr běžeckého zážit-

ku. Dlouhé trasy i kratší varianty, nezávod-

ní vyjížďky, velkokapacitní vyhřívaný stan,

catering, úschovna i prodejní stánky. To je

Prolog seriálu běžeckých závodů 20. ledna

2018.

www.stopaprozivot.cz

7. PIVNÍ LÁZNĚ, Tišnov – Červenýmlýn

…relax na závěr

Novinkou letošní zimy v regi-

onu se stanou nově otevřené

pravé pivní lázně pivovaru Grá-

do ve Wellness Červený mlýn

v Tišnově. Kromě toho se ná-

vštěvníci mohou těšit na krásné relaxač-

ní pobyty, které zahrnují jak svět saun (fin-

ská, parní, infra, hammam), tak i wellness,

restauraci i penzion a v budoucnu i fitness.

www.cervenymlyntisnov.cz

Na Fajťáku to žije

(nejen lyžovačkou)

Ski areál Fajtův kopec ve Velkém Meziří-

čí se nachází v nadm. výšce 550m přímo

nad městem. Vzhledem blízkosti dálni-

ce D1 je dostupnost tohoto areálu velice

dobrá. „Jezdí k nám hlavně rodiny s dět-

mi, protože jsme menší areál se svahem

o délce 320 metrů s převýšením 70 met-

rů“, prozradil ředitel Ski klubu Jiří Pálka.

Velmi dobré výsledky má také výuka lyžo-

vání a snowboardingu pod vedením pro-

fesionálních instruktorů, kterou navštěvu-

jí převážně děti. V areálu opravdu nezahálí

a kromě sjezdového lyžování a běžeckých

tratí, vždy pro návštěvníky něco zajímavé-

ho připraví. Velkému zájmu se těší karne-

valy na ledě, které jsou zpestřeny různými

soutěžemi. Vlastně vyhrává každý, kdo při-

jde v masce. Oblíbené jsou již tradiční „Za-

bíjačky“. Tady si přijdou na své milovníci je-

lítek, jitrniček, škvarků a dalších dobrůtek.

K tomu skvělé pivko a živá hudba. Co víc si

přát.

Také je nutno zmínit rozhlednu Fajtův ko-

pec, která se stala rozhlednou roku 2015

a je otevřena celoročně. Nenechte si ujít po-

hled na zasněžené město a okolí. Za pěkné-

ho počasí jsou dokonce vidět vrcholky hor

rakouských Alp.Veškeré dění je také závislé

na počasí, proto sledujte webové stránky,

kde jsou zveřejňovány aktuální informace

www.skivm.cz

. Další možností zimního vy-

žití je veřejné bruslení na zimním stadionu.

Neváhejte proto a přijeďte k nám, rádi Vás

ve Velkém Meziříčí přivítáme!

-KH-

Lyžařské Novoměstsko

Tenhle kout netřeba ani představovat. No-

voměstsko je „mekkou“ běžeckou. Nejen

děti, ale i všichni vášniví lyžaři čekají na po-

řádnou zimu na Vysočině. Není se čemu di-

vit, krása zdejší krajiny okouzlí jak v létě, tak

právě v zimě. Pokud je přáno dobré sně-

hové pokrývce, jenom na Novoměstsku je

upravováno téměř 100 kilometrů běžecký

tras.

Trasy jsou upravovány rolbou pro klasický

styl běhu na lyžích. Pro volný styl (brusle-

ní) může veřejnost využít trasu mezi Vla-

chovicemi a Skleným, kde je upravována

trasa pro psí spřežení. Ta je přístupná kdy-

koliv v době mimo psí tréninky a závody.

Psí spřežení mají vždy ve stopě přednost

a tak prosíme o zvýšenou opatrnost na

těchto místech.

Základní informace o trasách, aktuální stav,

sledování rolby on-line, lyžařské okruhy

a další potřebné informace získáte na webo-

vých stránkách:

lyzovani.nmnm.cz

. Najde-

te zde také lyžařskou mapu, kterou můžete

získat také v novoměstském informačním

centru za 20 Kč. Pokud chcete mít stále ak-

tuální informace, přihlašte se zde k odběru

novinek. (IC NMnM: 566 598 750).

-LPř-

inzerce

www.korunavysociny.cz

9

Destinační společnost Koruna Vysočiny, Příční 405, 593 01 Bystřice n. P.

telefon:

566 788 406, 776 308 072

e-mail:

kancelar@korunavysociny.cz

Zima na sněhu

tipy na zážitky