Previous Page  6 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 12 Next Page
Page Background

Impresionistickou metodou vytvořil Jam-

bor řadu obrazů z Prahy a jejího okolí, kde

trvale žil a působil mezi lety 1914–1928

s manželkou Josefou, rozenou Markalouso-

vou, synem Josefem a dcerou Alenou.

Do Brna, kde od roku 1908 žili jeho rodi-

če a sestry, a do Nového Města na Moravě,

ale nadále pravidelně zajížděl za krajinný-

mi motivy. Též tam opakovaně vystavoval

na kolektivních výstavách své rané prá-

ce s uměleckými přáteli a krajany, sochaři

Janem Štursou a Vincencem Makovským

a s dalšími umělci z novoměstského regi-

onu. Makovského velkoformátová kresba

mladého Jambora z roku 1929 je instalová-

na ve vstupu do výstavy a referuje o jejich

dlouholetém trvalém přátelství.

Zejména veřejnosti zcela neznámé jsou

následné práce z Jamborových studijních

cest na východní Slovensko (1921), do Ho-

landska (1923) a Itálie (1925), jež se objevily

Neznámý Jambor

Galerie Josefa Jambora v Tišnově 22. 9.–31. 12. 2017

Výstava nazvaná Neznámý Jambor prezentuje v rekonstruované Galerii Jose-

fa Jambora v Tišnově mnohostrannou umělcovu tvorbu z jeho prvního tvůrčí-

ho období, od raných kreseb a akvarelů s motivy krajiny kolem Nového Města

na Moravě, přes městské krajinné náměty z Brna a okolí z období Jamborových vysoko-

školských studií zeměměřičství a kulturního inženýrství na brněnské technice mezi lety

1908–1911 a na ně navazující studijní kresby, grafiku a krajinomalby z malířových studií

na pražské Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů Josefa Loukoty, Vlaho Bukova-

ce a Maxe Švabinského. Válečná léta rezonovala v Jamborových kresbách a grafikách vli-

vy sociálního civilismu; vybíral si náměty s vojáky vracejícími se z fronty, žánrové motivy

a lidové zábavy na zamrzlé Vltavě, z pražských hospod, parků, cirkusů a kaváren. Tuto té-

matiku ale na počátku dvacátých let opustil. Jeho uměleckým vzorem se stal během studií

na pražské Akademii a v průběhu dvacátých let malíř Antonín Slavíček. Jeho impresionis-

tická metoda vyjádření charakteru krajiny zachycením prchavých barevných a světelných

nálad v bezprostřední plenérové malbě rychlou metodou prudkým nanášením barevných

skvrn se stala zhruba do poloviny třicátých let také Jamborovou tvůrčí metodou, ceněnou

historiky umění. Jamborův pozdější návrat k detailnímu krajinářskému realismu, jemuž

podřídil svůj malířský rukopis, souvisel s jeho tvůrčím záměrem souznějícím s uměleckým

programem SVUMo postižení malebného charakteru idealizované rodné krajiny a její při-

rozené krásy, ohrožené a zanikající (dle Jamborových vlastních slov) „novými vymože-

nostmi hospodářskými“.

pokračovaní na str. 7

Areál zámku ve Žďáru nad Sázavou ukrý-

vá dvě galerie. Jedna z nich byla veřejnos-

ti celoročně zpřístupněna teprve nedávno.

Jedná se o

Galerii rodu Kinských

založe-

nou v roce 2003 jako dárek k 75. naroze-

ninám hraběte, Dr. Radslava Kinského. Na

této výstavě dobových fotografií a obrazů

rodu Kinských, současných majitelů zámku,

si prohlédnete, jak vypadal hrabě Radslav

Kinský v dětství i na své svatbě s novoman-

želkou, gruzínskou princeznou Thamar, kdo

se účastnil historicky významných a spo-

lečenských událostí odehrávajících se na

žďárském zámku, uvidíte ale také fotogra-

fie z koupání u rybníka nebo lyžování. Ga-

lerie Kinských tedy ukazuje rod v naprosto

lidském světle. Nejedná se o žádné stylizo-

vané fotografie, ale o rodinné „moment-

ky“. Na mnoha fotkách jsou i koně a není se

čemu divit. Hrabě Oktavián Kinský byl jed-

ním ze zakladatelů Velké pardubické steep-

lechase a první ženou, která ji vyhrála, byla

Lata Brandisová. Tu podporoval její vzdále-

ný bratranec Zdenko Radslav Kinský, děde-

ček Constantina Kinského. Stálá výstava se

nachází v bývalých konírnách postavených

architektem J. B. Santinim a je přístupná ve-

řejnosti podle otevírací doby Muzea nové

generace. Vstupné je dobrovolné.

Naprosto unikátní je výstava

Umění ba-

roka ze sbírek Národní galerie v Praze

.

Jedná se totiž o jedinou expozici Národ-

ní galerie umístěnou mimo Prahu. Kolekce

děl této stálé výstavy v budově konventu

je postavena na jménech a dílech autorů,

která souvisejí s dobou a dílem J. B. Santi-

niho, geniálního architekta, jenž svojí ba-

rokní přestavbou silně ovlivnil prostředí

bývalého žďárského kláštera. Nechybí zde

díla od Karla Škréty, Petra Brandla, Matyáše

Bernarda Brauna nebo Ferdinanda Max-

miliána Brokofa. Soubor historických děl

svým obsahem a uspořádáním evokuje

atmosféru barokních uměleckých muzeí

a řeholních domů. Otevřeno je celoročně

a vstupenku zakoupíte na recepci Muzea

nové generace.

Zámek Žďár nad Sázavou,

Zámek 8, 591 02 Žďár nad Sázavou

tel.: +420 602 565 309, +420 732 384 312,

info@zamekzdar.cz

,

www.zamekzdar.cz

Horácká galerie

V prostorách novoměstského renesanč-

ního zámku prezentuje své sbírky nejvý-

znamnější galerie v regionu. Stále expozice

se zaměřují na díla osobností regionálního

umění např. Jana Štursy nebo Vinc. Makov-

ského. Unikátem je i kolekce hutního skla ze

60. a 70. let min. století, pocházející ze sklár-

ny ve Škrdlovicích.

Vratislavovo nám. 1, 592 31 Nové Město

na Moravě, tel.: +420 566 654 211,

pokladna@horackagalerie.cz, www.horackagalerie.cz

Dům 119 U Salvátora

Historický dům s rekonstruovanými inte-

riéry z doby První republiky hostí expozici

umělecké sbírky českého výtvarného umě-

ní 20. st., která vznikla díky Josefu Sokolíč-

kovi, býv. starostovi Nového Města

Vratislavovo náměstí 119, 592 31 Nové Město

na Moravě, tel.: +420 603 255 981,

info@dum119.cz,

www.dum119.cz

Galerie Sněžné

Ve starobylém domě na náměstí můžete

celoročně navštívit prodejní galerii obrazů

od autorů z Vysočiny. V létě a o Vánocích

se ve výstavních prostorách střídají autor-

ské výstavy.

Sněžné 90, 592 03, tel.: +420 774 599 801,

bukackovaeva@unet.cz

,

www.snezne.cz

Galerie Merán Jimramov

Prodejní výstavní síň na náměstí prezentu-

je galerii obrazů malovaných různou tech-

nikou od různých malířů. Kromě obrazů na-

bízí výstava i další umělecké předměty.

Náměstí Jana Karafiáta 38,

592 42 Jimramov, tel.: +420 732 363 897,

www.galerie-meran.cz

Síň rodáků Jimramov

Pamětní síň v bývalé Horní škole u sv. Jana

představuje nejvýznamnější osobnosti Ji-

mramovska, jako jsou Jan Karafiát, Alois a Vi-

lém Mrštíkovi, Karel Slavíček, Matěj Josef

Sychra či Michal Blažek. Její součástí je i pů-

vodní diorama Broučků od Jiřího Trnky.

Náměstí Jana Karafiáta 162,

592 42 Jimramov, tel.: +420 604 888 933,

mestys@jimramov.cz,

www.jimramov.cz

Městské muzeum a galerie Svratka

V galerii městského muzea jsou vystavené

díla malířů nejen z Vysočiny. Jsou zde i plas-

tiky a samorosty od Aloise Chocholáče. Pro-

stor galerie slouží i jako prostor pro sezón-

ní výstavy.

Městské muzeum Svratka, U Zbrojnice 347,

592 02 Svratka, tel.: +420 777 224 205,

mudroch@svratka.cz, http://muzeum.svratka.cz

Galerie Albert

Galerie s obrazy malířů Vysočiny v historic-

ké budově Burešovy vily z 20. let 20. stole-

tí. V tomto domě často pobýval a maloval

mistr František Kaván. Za první republiky se

zde a v blízké restauraci u Šillerů scházela

celá plejáda vynikajících krajinářů.

Libušina 45, 592 02 Svratka,

tel.: +420 603 294 594,

p.albert@seznam.cz, www.galeriealbert.cz

Motorest Galerie

Součástí budovy motorestu je prodejní

Glass galerie Svoboda, která nabízí pro-

dukci sklárny zaměřené na ručně tvarované

hutního sklo. V galerii vedle sklářských vý-

robků naleznete keramiku, obrazy a grafiku

různých autorů.

Karlov 2, 592 21 Karlov, tel.: +420 566 650 530,

b.vinopalova@centrum.cz, www.ags-svoboda.cz

Galerie Stará radnice a Malá galerie

V přízemí se nachází výstavní síň Galerie

Stará radnice, kde se konají různé výstavy

a společenské akce. Nově otevřená Malá

galerie v atriu je výzvou pro mladé a začí-

nající umělce, školy a pro uměnímilovnou

veřejnost.

nám. Republiky 24, 591 01 Žďár nad Sázavou

tel.: +420 566 624 312,

dkzdar@dkzdar.cz, www.dkzdar.cz

Muzeuma galerie obce Velké Tresné

Přímo v areálu firmy UNIMAN Engliš, s.r. o.

připomíná muzeum zejména hornickou

tradici obce Velké Tresné. V první části jsou

umístěny fotografie a předměty týkající se

historie obce a jejího okolí a hornické čin-

nosti.

Muzeum a galerie obce Velké Tresné,

Velké Tresné 42, 592 65 Rovečné

tel.: +420 725 101 205,

velke.tresne@gmail.com

,

www.velketresne.cz

Galerie Na Bahnech

V centru Víru se díky výborným přirozeným

světelným podmínkám nachází vyhledá-

vaná galerie. Vystavuje umělecká díla té-

měř nepřetržitě. V poslední době zde vy-

stavovali malíři Zimmermann, Burian, Bělík,

Poustová, Kopecký, Čermák, Čechová-Ka-

dlecová, řezbáři Říha, Pecháček, Koukal, Bě-

lehrad, Baxa a další umělci.

Vír 81, 592 66 Vír, tel.: +420 778 402 270,

ou@virvudolisvratky.cz

,

www.virvudolisvratky.cz

Galerie z ruky

Vysoko nad řekou Svratkou v krajině upro-

střed lesů najdeme neopakovatelné vý-

stavní prostory v původní stodole ven-

kovského domu Macháčkových. Galerie

se orientuje na moderní umění, vystavuje

a prodává obrazy, sochy, skleněné objek-

ty, grafiky, šperky, hedvábné šátky, kabel-

ky i keramiku. Exteriér tvoří sochařský amfi-

teátr dřevěných plastik.

Křížovice 3, 592 62, Doubravník,

tel.: +420 566 556 494,

galeriezruky@seznam.cz, www.galeriezruky.cz

Galerie synagoga

Prostory pozdně barokní synagogy v pro-

storu židovského města slouží od roku 1997

k výstavám, koncertům a kulturním akcím

a pořádání vernisáží.

Židovské nám., 679 23 Lomnice,

tel.: +420 549 450 315,

mestys@lomnice.cz

,

www.lomnice.cz

Galerie Patriot

Expozice minerálů prezentuje špičkové ev-

ropské minerály, ukázky zlata a drahých

kovů, drahokamové odrůdy berylu, granátu,

turmalínu a variace křemene. Druhé podlaží

je věnováno mineralogii Česka a Slovenska

s nejlepšími vzorky z těchto národních lokalit.

Štěpánova 1964, 666 01 Tišnov

tel.:+420 777 603 552,

tomas@galeriepatriot.cz, www.galeriepatriot.cz

Galerie V-ATELIER

Prostory galerie se nachází v historickém

domě z roku 1650. Nabízí stálou výstavu,

prodej, zprostředkování a zadávání umělec-

kých děl a děl užitého umění – obrazy, grafi-

ky, keramiku, sklo, plastiky a šperky umělců

z celé České republiky i ze zahraničí.

Jungmannova 68, 666 01 Tišnov,

tel.: +420 737 712 360,

galerievascak@seznam.cz

,

www.v-atelier.cz

Galerie Diana

Občasné výstavy zajímavých děl a auto-

rů určených nejen pro občany Tišnova, ale

i pro turisty a milovníky umění, kteří zavítají

do Tišnova či Předklášteří za poznáním his-

torie nebo u příležitosti jiné kulturní akce.

Koráb 133, 666 01, Tišnov, tel.: 549 410 137,

jiri.mouka@mouka.cz, www.galerie-diana.cz

Galerie Skleněnka

Stálá expozice skleněných figurek spolu

s ukázkou jejich výroby; součástí je i korál-

ková dílna. V prodeji vinuté perle – vinutky,

bižuterní komponenty a skleněná očka pro

plyšové hračky.

Březina 3, 666 01 Tišnov,

tel.: +420 777 668 990,

aliceglass@post.cz, www.facebook.com/Sklenenka/

Libušina galerie

Obrazárna a ateliér dvou malířů, Libuše Vy-

skočilové a Juro Dovičína, pořádá výstavy

obrazů, kovových, dřevěných, skleněných

plastik a šperků.

Malhostovice 45, 664 24 Drásov,

tel.: +420 603 870 742,

li.galeri@seznam.cz

,

www.ligaleri.estranky.cz

Galerie Dvorek

Prodejní galerie vytvořená z kůlny, dřevní-

ku a zčásti zastřešeného dvorku rodinného

domku z 30. let. umožňuje autorům z Vyso-

činy (a nejen z ní) prezentovat pro návštěv-

níky a turisty vlastní autorské práce (obra-

zy, keramika, sklo, dřevěná plastika apod.).

Meziříčská 109, 594 51 Křižanov

tel: +420 733 191 742, +420 732 126 876,

mirek.misa@galerie-dvorek.cz, www.galerie-dvorek.cz

Ateliér U Bašty

Výstavní galerie obrazů, fotografií a plastik.

U Bašty 1, 594 01 Velké Meziříčí

tel.: +420 723 725 220, borivoj.pejchal@se-

znam.cz

,

www.borivojpejchal.cz

Ateliér v podloubí

Výstavní galerie obrazů a fotografií, výtvar-

ný ateliér se zaměřením na malbu a umě-

leckou keramiku. Pořádáme výstavy a vý-

tvarné kurzy.

Novosady 36, 594 01 Velké Meziříčí

tel.: +420 776 175 670,

jmatelier@seznam.cz

,

www.ateliervpodloubi.cz

Galerie Sýpka

Galerie situovaná v budově barokní sýpky,

někdejšího hospodářského zázemí nedale-

kého zámku Osová, je i významnou krajin-

nou dominantou. Od roku 1985 je objekt

postupně rekonstruován a upravován pro

výstavní účely a od roku 1990 slouží jako

výstavní galerie pro prezentaci současné-

ho výtvarného umění – a to vždy v letní vý-

stavní sezóně od května do září.

Osová 12, 594 53 Osová Bítýška,

tel.: +420 777 322 123,

aukce@sypka.cz

,

www.sypka.cz/galerie-sypka-uvod

Stálá expozice Julia Pelikána

Stálá expozice z díla rodáka a zasl. umělce

sochaře Julia Pelikána. Jeho díla a plastiky

jsou umístěny v prostorách síně a předsá-

lí úřadu městyse Nové Veselí. Je přístupná

na požádání, a také při slavnostnějších pří-

ležitostech.

Úřad městyse Nové Veselí, Na Městečku 114,

592 14 Nové Veselí, tel.: +420 566 667 121,

mestys@noveveseli.cz, www.noveveseli.cz

Literární památník Vysočiny

První část expozice o literárních osobnos-

tech Vysočiny symbolicky využívá býv. ško-

lu. Expozice je tvořena vedle díla P. Jaku-

ba Demla historiografií Tasova a výstavou

obrazů, knih a dokumentů slavných tasov-

ských osobností.

Tasov 240, 675 79 Tasov,

tel.: +420 566 547 159, +420 739 455 428,

obec@tasov-tr.cz

,

http://tasov-tr.cz/literarni-

-pamatnik-vysociny/d-17290/p1=317

Galerie Vysočina

Provoz galerie s nabídkou obrazů, kerami-

ky, porcelánu, podmaleb na skle a skla. Na-

bídka kovářských prací, dřevěných a kera-

mických plastik a šperků.

Palackého nám. 160, 572 01 Polička

tel.: +420 777 107 151,

galerie.vysocina@seznam.cz, www.galerie-vysocina.com

Galerie skryté ve

žďárském zámku

Umění jako na dlani

Galerie a výstavy pod střechou i pod modrou oblohou

Výstavy uměleckých děl, obrazy, sochy, fotografie, ilustrace, objekty užitého umění… vybaví se nám neodmyslitelný kolorit

červených koberců, zlacených rámů, neprůstřelná skla a nekonečné sály, jimiž bloudí skuteční či nucení obdivovatelé vystave-

ného umění. Kdepak, galerie nejsou ani zdaleka doménou pouze rušných metropolí a načančaných prostor. I ve venkovské kra-

jině Vysočiny potkáme lecjaké umělecké sbírky – odmalířských či sochařských kouzelníků, jimž učarovala vždy umělecky vděčná přírodní

zákoutí, literárních velikánů i domácích fachmanů, kteří své řemeslo dovedli až k umění. A že jich není málo.

www.korunavysociny.cz

6

Destinační společnost Koruna Vysočiny, Příční 405, 593 01 Bystřice n. P.

telefon:

566 788 406, 776 308 072

e-mail:

kancelar@korunavysociny.cz

Galerie

a osobnosti