Previous Page  11 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 12 Next Page
Page Background

11

Krkatá bába

Hluboké údolí proté-

kané říčkou Lubě střeží od

dávných dob „Krkatá bába“.

Podle jedné z pověstí krás-

ná, ale zrádná nevěsta, za-

kletá ve skálu. Podle jiných je to sta-

řena, zakletá i se svým stádem. Své

jméno takto dostala podle svého tva-

ru jedna ze skalních věží z červené-

ho slepence, které shlížejí do údolí,

a připomíná hlavu na dlouhém krku.

2,5 m vysoká hlava jistě podpoří i vaši

fantazii, který z příběh se tu

kdysi odehrál…

lube.webnode.cz/krkata-baba

12

Klimentek u Lipůvky

Tajuplnou atmosférou dávné historie čiší několika stromy porostlá vyvý-

šenina mezi poli se zbytky zříceniny bývalého kostelíka sv. Klimenta. Kostelík ne-

daleko Lipůvky byl součástí dnes zaniklé osady, která zde stála již na přelomu

10. a 11. st. na staré Trstěnické stezce. Jeho zasvěcení odkazuje až na cyrilome-

todějskou misi. Dnes tu naleznete tabulku s popisem místa a dva kříže. Místo je i cílem

poutí, a hlavně příjemného klidu.

www.lipuvka.cz

13

Stanislávek

Na samotě v lučních svazích nad údolím potoka Be-

sének svítí do kraje červenobílé zdi kostelíka sv. Stanislava.

I když je barokní, je býv. hradní kaplí dávno zaniklého hra-

du snad jména Zuzinov. Valy a příkopy hrádku kryje blízký

lesík. Osamocenost kostela má také svoji legendu – záměry

občanů blízkých Osik

a Brumova o stav-

bu vlastního kostela

tak dlouho hatili orli,

až kostel postavili na

místě, kam jim dravci

zdivo odnášeli. Inu, je

tu krásně…

www.osiky.cz

14

Přibyslavice

Stará pověst vypráví, že ve velikém lese

mezi Skoroticemi, Osikami a Brumovem stá-

valo kdysi město Přibyslavice, které bylo ši-

roko daleko proslulé svými velkolepými trhy.

Jednou zde byl něja-

ký pocestný neprávem

uvězněn. Za hradbami

pak Přibyslavice proklel:

„Propadněte se do ho-

roucích pekel!“ Dodnes

v hlubokém lese existu-

je studánka, v níž je sly-

šet zvuk městských zvo-

nů. Najdete ji?

www.info.bystricenp.cz/ skorotice.cz

15

Bozinka

Další osamoceně stojící kaplička sv. Máří

Magdaleny na homolovitém kopci nad Doubrav-

níkem známém jako Bozinka je také zdrojem

místních legend. I když to historici popírají, li-

dová tradice má místo za po-

hanské kultovní místo – „bo-

žiště“. Obvodové zdivo kaple

prý skrývá pod omítkou stříl-

ny svědčící o strážním účelu,

a fresky a nápisy ze 17. stole-

tí. Možná tu tak kdysi bývala

hláska dohlížející na doubrav-

nický klášter i údolí řeky.

www.doubravnik.cz

16

Vítochov

Kamenný neomítnutý kostel sv. Micha-

ela archanděla známý jako „U sedmi borů“

trůní v osamocené poloze na kopci nad Ví-

tochovem a má vzhled tvrze. Také patří mezi

nejstarší kostely na Moravě. Podle legendy

o návštěvě sv. Metodě-

je na zdejšímdvorci Dě-

tochově, stojí na mís-

tě pohanské svatyně,

dokonce odkryté ar-

cheologickým průzku-

mem. Krása architektu-

ry i úchvatný rozhled

do krajiny dávají místu

jedinečného genia loci.

www.vitochov.cz

17

Odranec

Psal se 11. červen, nebe zahalilo šedé mračno,

poté se ozvaly 3 velké rány. Z oblak se následně vy-

nořily tři ohnivé kříže. Jeden kus dopadl přímo v obci,

druhý za humny a třetí na okraji lesa. Pád meteoritu

v Odranci roku 1619 byl pro zdejší rolníky velkým Bo-

žím znamením. Dnes je

pro nás unikátním svě-

dectvím, i když se naleze-

né a vystavené kameny

do dnešních dní ztratily.

Událost připomíná dře-

věný obrázek v obci na

stromě po pravé straně

směrem na Kuklík.

www.nmnm.eu/

odranec.html

18

Dva poslední vlci

Památník připomínající zastřelení vlka se nachází ne-

daleko Koníkova na Novoměstsku. Bývá často označován

jako poslední vlk, který byl na Vysočině zastřelen. Památník

uvádí letopočet 1830. Podobný kamenný pomník u Jinošova na Bítešsku

však nese letopočet 1861, kdy byl na Zelený čtvrtek na panství hraběte

Haugwitze zastřelen poslední vlk na Jinošovsku. Tento je dnes v depo-

zitáři zámku v Náměšti nad

Oslavou. Posledním zastře-

leným vlkem na Vysočině

bude tedy pravděpodobně

ten od Jinošova.

http://ziva.avcr.cz/files/

ziva/pdf/dva-posledni-

vlci-z-vysociny.pdf

19

Ochoza a Tři kříže

Na trase Obrázkové ces-

ty v lese Ochoza v Novém Městě

n. Mor. je první zastavení U hrob-

ku u chaty Silvie. Místo upomíná na rok

1713, kdy zemi postihla epidemie moru. Je

zde zbytek náhrobku s křížem rodiny no-

voměstského rodáka Sládka, kteří zemřeli

na mor před uzavřenými branami města.

Nové Město nebylo nikdy morem zasaže-

no. Jako poděkování Bohu za ušetření měs-

ta byly postaveny Tři kříže na kopci Kap-

lisko, které můžete navštívit

v rámci naučné stezky.

www.nmnm.eu

20

Žákova hora

Návštěva Žákovy hory

je zastávkou v tajuplném

chrámu přírody Žďárských

vrchů. Jméno je odvozeno od

pověsti o žácích, chovancích žďár-

ského kláštera, kteří v hvozdnaté samo-

tě hory zabloudili a už se nevrátili. Lesní

komplex je od roku 1933 národní rezer-

vací, která chrání výjimečně

zachovalý segment přiroze-

ných pralesovitých lesů. V šir-

ším okolí pramení 2 význam-

né řeky Sázava a Svratka.

www.zdarskevrchy.ochranaprirody.cz

10

11

12

13

14

16

18

15

7

6

9

8

www.korunavysociny.cz

11

Destinační společnost Koruna Vysočiny, Příční 405, 593 01 Bystřice n. P.

telefon:

566 788 406, 776 308 072

e-mail:

kancelar@korunavysociny.cz

Tajemná Vysočina

tipy na výlety