Previous Page  10 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 12 Next Page
Page Background

Sychravé podzimní dny, holé větve stromů a válející se mlha umí vytvářet dramatické scenérie i v obyčejné krajině. Vždyť – leckteré místo nemusí být zas až tak úplně „obyčejné“. Někde přírodní síly vymodelovaly krajinu do unikát-

ních podob tak, že k nim lidová představivost doplnila živé legendy. Jinde se odehrál skutečný, a často tragický, příběh z historie konkrétních lidských osudů. A konečně někde souzněly přirozené síly s nadpřirozenými tak, že je dnes

místo obklopeno „aurou posvátna“. Spoustu zajímavých míst, kde cítite dech tajemna nebo zvláštně hluboký kontakt s přírodou a historií, můžete koneckonců navštívit sami…

Výletní tipy na méně známá místa halená závojem příběhů

1

Dolní hřbitov u Zámku Žďár

Nejznámějším strašidlem ve

Žďáře nad Sázavou je Jan Alois Ulrich.

Za života býval nelítostným vrchním

správcem žďárského panství. Když

v roce 1817 zemřel, zjevoval se v okolí hosp. stat-

ku Lyra naproti zámku a napadal lidi. Jeho řádě-

ní ukončil exorcista a kat, který exhumované tělo

setnul. Pokud chcete místo Ulrichova hrobu hle-

dat, vydejte se na Naučnou stezku okolo Zelené

hory. Navštívíte i Dolní hřbi-

tov, kde údajně leží.

www.zamekzdar.cz www.zdarns.cz

2

Losenická a Nížkovská kostnice

V sousedství velkolosenického kostela sv. Ja-

kuba a nížkovského kostela sv. Mikuláše narazíme

na 2, na Vysočině unikátní, kostnice. Jsou drsnými

svědky tzv. války o rakouské dědictví z doby Marie

Terezie. V Nížkově odpočívají kosti 7000 saských,

francouzských, bavorských, pruských, v Losenici

300 rakouských vojáků z lazaretů v Losenici a Polné,

ale i jejich rodin i místních obyvatel, kteří se nakazili

přinesenými nemocemi.

www.losenice.cz www.farnost-nizkov.cz/cs/kostnice

3

Dědkovská hora

Nepřehlédnutelný vrchol na hřebeni

Arnoleckých hor byl podle legend už pohan-

ským obětištěm s modlou. Lidé tam vědí o jes-

kyni podobné sklepu, do níž je vchod zatarasen velkým

balvanem. Nad ním měl

stávat hrad. Ten souvi-

sí s tradicí, že se v hoře

dobývalo stříbro. Po-

dle pověsti se ale zdej-

šího bohatství zmocnil

ďábel, který dodnes ve

štolách střeží stříbrný

poklad. Zkuste si mu říct

o pár stříbrňáků…

www.turistikavm.cz/

tipy-na-vylety-do-okoli/priroda/dedkovska-hora

4

Čertovo kopyto

Nad Velkým Meziříčím ční předlouhá staletí hrad. Vyprá-

ví se, že nedaleko něj ležel po mnoho let osamocený obrovský

balvan s otiskem čertova kopyta. Svůj podpis zde takto zanechal

čert, který hloubil pro hradního pána studnu a svou sázku pro-

hrál. Poslední kámen, který ze studny vybral, mrštil za město a vztek-

le na něj dupl. Kámen

s otiskem kopyta ležel

v Čechových sadech.

Při stavbě dnešní trati

byla ale skála odstřele-

na. Dnes je z toho mís-

ta tak jen hezký výhled

přes údolí řeky Oslavy

na město a hrad.

www.turistikavm.cz

5

Svatá hora

Dominantní vrchol Bítešských hor je kromě krás-

ného koutu přírody hlubokých lesů a množství pramenů

také poutním místem. Tradiční název „Svatá“ dává místu

aureolu zvláštního významu, která má kořeny v pohan-

ských dobách. V časech našich je hora spojena se životem sv. Zdi-

slavy, která pocházela

z nedalekého Křižano-

va. Váže se sem i pověst

jak při svých toulkách

na Svatou horu zde za-

chránila uhlířovu dcer-

ku před rozzuřeným

medvědem.

www.turistikavm.cz/

tipy-na-vylety-do-okoli/

priroda/svata-hora-u-

-krizanova

6

Trenckova rokle

Krátká a strmá skalní soutěska se 3 vodopády ús-

tící do kaňonu řeky Loučky tvoří působivou scénu jako

ze Slovenského ráje. Ve-

dle přírodní úchvatnosti upomí-

ná názvem na obávaného barona

Františka Trencka. Jako vůdce voj-

ska „pandurů“, polovojenské jed-

notky hrdlořezů ve službách císa-

řovny Marie Terezie, se zde podle

pověsti skrýval poté, co byl na něj

vydán příkaz k polapení z důvodu

drancování, kterého se dopouš-

těl. Prý tu někde i zakopal

poklad…

www.drahonin.cz/

turistika

7

Továrna Diana

Tak trochu detektivní výpravu po 70 let zahlazených sto-

pách si můžete udělat z Tišnova proti proudu toků Loučky, Libo-

chůvky a Haldy až železničním tunelům u Níhova. V této trase se

klikatila za II. svět. války úzko-

kolejná trať až k továrně Dia-

na, kde se v tunelech montova-

ly díly na letadla. Zůstaly náspy,

základy budov, upravené ská-

ly od lanovky…, ale hlavně to

nyní už překryla neopakovatel-

ně krásná divoká příroda.

www.tisnoviny.cz/obsah/

uzkorozchodna-drazka-

tovarny-diana-gmbh-1-dil

8

Prales Slunná

Výpravou za kouzlem přírody do tajemné-

ho kouta lesů mezi Tišnovem a Velku Bíteší je návště-

va v pralese Slunná. Na prudkém svahu Maršovského

žlebu u Lažánek

je kus unikátního

jedlo-bukového

lesa nezasažené-

ho člověkem, je-

hož nejmohutněj-

ší stromy dosahují

výšky až 40 m. Na

každého návštěv-

níka pralesa čeká

nezvyklý zážitek

ze setkání s 200 let

starými velikány i vzácnými druhy ptáků a rostlin.

www.lesymb.cz

,

www.lazanky.cz

9

Devět křížů

Památník krvavé lidské

tragédie se tyčí poblíž 168. ki-

lometru dálnice D1 už zhruba

300 let. Devět prostých dřevě-

ných křížů upomíná na pověst

o 9 mrtvých ze svatebního průvodu, kteří zde

byli zabiti odmítnutým nápadníkem. K tragé-

dii mělo dojít v roce 1540. Místo je obestře-

no tajemstvím o zjevujícím se duchu mrtvé

nevěsty u dálnice, který je prý také příčinou

vysoké nehodovosti v tomto jinak

přehledném úseku.

www.lesnihluboke.cz

10

Tišnovská šibenice

Základy historického popraviště –

šibenice najdeme na vyvýšenině nad Tiš-

novem pod kopcem Klucanina. I když je

dnes místo poeticky krásné a ukryté v les-

ním stínu, dříve holý vrch býval děsivou vý-

strahou všem, kdo měli potíže se zákonem.

V létě 2017 byla k šibenici otevřena i pouč-

ná Cesta hrdelního práva v podobě 7 stél,

které vedou od radnice (kde bývala šatla-

va) cestou odsouzenců, okolo katovny až

na šibeniční vrch.

www.tisnov.cz/o-ceste

18

19

20

17

2

2

3

4

5

1

www.korunavysociny.cz

10

Destinační společnost Koruna Vysočiny, Příční 405, 593 01 Bystřice n. P.

telefon:

566 788 406, 776 308 072

e-mail:

kancelar@korunavysociny.cz