Previous Page  7 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 12 Next Page
Page Background

Neznámý Jambor

Prosinec ve Žďáře

během posledního desetiletí na trhu

s uměním a jsou tak komplexně vystaveny

poprvé společně s Jamborovými přímoř-

skými studiemi, jež vlastní Horácká galerie

v Novém Městě na Moravě, která se syste-

maticky zaměřuje na dokumentaci Jambo-

rova raného období. Tato díla představují

Josefa Jambora jako již zkušeného plené-

ristu, okouzleného dramatickým příbojem

Severního moře a holandskými přístavní-

mi scenériemi, stejně jako šerosvitnými zá-

tišími starých holandských mistrů 17. stole-

tí, jejichž ohlas nalezneme v jeho malbách

loveckých zátiší z dvacátých let. Závěr vý-

stavy tvoří krajinářské scenérie z okolí Tiš-

nova a jeho okolí, jimž dominuje magická

hora Květnice, která často přitahovala Jam-

borovu pozornost jak ze vzdáleného exteri-

éru, tak i v intimním lesním interiéru. V roce

1927 v Tišnově vystavil své obrazy na vý-

znamné Podhorácké výstavě, na níž se se-

známil se svou pozdější partnerkou Bože-

nou, roz. Chlupovou. Po sňatku s ní v roce

1931 se pak v Tišnově trvale usadil. V pří-

zemním domku na Brněnské (dříve Šafaří-

kově) ulici, kde byl předtím Boženin mód-

ní salon, si pak Jambor koncem třicátých let

v podkroví vybudoval svůj malířský atelier.

Přesto od roku 1941 trávil většinu času na

chalupě, kterou zakoupil ve vesničce, zvané

Blatiny, s domky roztroušenými na stráních

mezi Samotínem a Drátníkem, v místech,

jež se stala výchozím bodem jeho celoroč-

ních výprav za bezpočetnými krajinářskými

motivy z Vysočiny. Jambor pocházel z rodu

prostých Horalů, „robotujících“ a pozdě-

ji hospodařících na usedlostech v Maršo-

vicích, Pohledci, Novém Městě na Moravě

a v jeho blízkém okolí, což dokládá ve vý-

stavě genealogický strom, jehož kořeny sa-

hají do 16. století a svědčí také o českobra-

trském původu Jamborových předků, jež

se ihned po vydání tolerančního patentu

přihlásili k helvetskému vyznání.

Výstava je pořádána ve spolupráci Měst-

ského kulturního střediska Tišnov s CENS

Moravské galerie v Brně. Autorem vizuální-

ho stylu výstavy je grafický designér Pavel

Coufalík.

-MS-

pokračovaní ze str. 6

Adventní Fler trh letos opět

ve žďárském Domě kultury

Chtěli byste pro své blízké letos nějaký

opravdu nevšední dárek a nevíte kde takový

najít? Jistý úspěch máte zaručený na žďár-

ském Adventním fler trhu, který se uskuteč-

ní v neděli

10. prosince

v Domě kultury.

Všechny výrobky pochází z pověstných „ši-

kovných českých ručiček“, a že bude z čeho

vybírat je jisté, trhu se totiž zúčastní přibliž-

ně 120 prodejců. Jelikož se jedná o trh ad-

ventní, nebudou chybět originální vánoční

vazby, andělíčci nebo ručně vyráběné svíčky.

Z více tradičního sortimentu se můžete tě-

šit na šperky, keramiku, kalendáře, výrobky

z kůže, papíru i textilu, výrobky háčkované,

tkané, pletené… K dostání bude jednoduše

vše, po čem jen může vaše srdce zatoužit.

Trh nebude ale jen o nakupování. Ve více

než dvaceti výtvarných dílnách si zájem-

ci budou moci vyzkoušet své dovednosti

a třeba si svůj dokonalý vánoční dárek

i sami vyrobit. Chybět nebude tradičně ani

dětský koutek, občerstvení a hudební do-

provod.

www.dkzdar.cz

Ostrov pohody barokní

Ostrov pohody, to je název tradiční advent-

ní akce pořádávané ve Žďáře nad Sázavou.

Letošní již dvacátý ročník bude ve zname-

ní baroka a jako pocta nepřekonatelnému

umu Jana Blažeje Santiniho Aichla bude

tento rok trvat celých 10 dní. Na co se mů-

žete těšit? Hlavním programem budou di-

vadelní a hudební představení, samozřej-

mě s tématikou baroka. V průběhu akce

odehrají umělci dokonce dvanáct předsta-

vení.

Letošní výjimečný ročník se bude konat

hned na několika místech po celém městě

Žďáře. Kromě tradičního Městského diva-

dla vás program barokního Ostrova poho-

dy zavede také na Starou radnici nebo do

kulturního centra Batyskaf.

Budete se moci těšit z fyzického divadla

Petra Váši, své kejklířské vystoupení před-

vedou pánové Pavel Šmíd a Vojta Vrtek

a příběhem Plaváčka vás provede Divadlo

Elf z Prahy.

Celý týden budou probíhat soutěže a ne-

přeberné množství tvořivých dílen. Tu pra-

vou zábavu si jistě najde každý velký i malý.

www.ostrovpohody.cz

Vánoční tvořivé dílny

Tři předvánoční soboty (2., 9. a 16. prosin-

ce) budou na zámku Žďár nad Sázavou ve

znamení tvoření a předvánoční pohody.

V Inventoriu Muzea nové generace si děti

i jejich rodiče mohou vytvořit krásné deko-

race z přírodnin a chvojí, svíčky nebo kra-

bičku na vánoční dárek. Společnými silami

vyrobíme v průběhu tří adventních sobot

také vánoční model města Žďár nad Sáza-

vou, který před Vánoci rozsvítíme a vystaví-

me v prostorách zámku.

Více informací na

www.zamekzdar.cz

.

Vánoční trh

Krásné ruční výrobky, které pod stromeč-

kem každého potěší, vůně svařeného vína,

rozsvícení vánočního stromku, dílničky pro

děti, vánoční koledy a k tomu jedinečná at-

mosféra zimního zámku ve Žďáru nad Sá-

zavou… Prostě předvánoční atmosféra se

vším všudy. Celodenní program v běžně

nepřístupných prostorách bývalého muzea

knihy a na nádvořích zámku můžete zažít

v sobotu 9. prosince.

Více informací na

www.zamekzdar.cz

.

Rybářství Kinský Žďár

www.kinsky-zdar.cz/rybarstvi.html

Žďárské rybnikářství má tradici od 13. stol. Na

tuto úctyhodnou historii klášterních rybníků

navazuje i současný hospodář nad žďárskou

rybniční soustavou. Mezi 132 rybníky najede-

me známá jména jako Matějovský, Medlov,

Rendlíček nebo Veselský. Největším z nich je

ale proslulé „moře Vysočiny“ – Velké Dářko.

Rybářství

Maria Podstatzka-Lichtensteinová

http://velkostatek.webnode.cz/

sluzby/prodej-ryb

Mostiště u Velkého Meziříčí

Majitelé velkomeziříčské zámku rovněž po-

kračují v tradici svých předků a hospodaří

Vánoční ryby z Vysočiny

Domácí tradice se neodmyslitelně pojí o Vánocích s promyšlenou gastronomií, a ať už se uchylujeme k víceméně tradičním

řešením nebo křísíme staré Štedrovečerní menu „z devatera jídel“, rybu si o Vánocích odpustí málokdo. Pokud se tedy ne-

spokojíme s obvyklou cestou na roh ulice, kde rok co rok stojí rybáři se svými káděmi a máte zájem o ryby přímo z rybářství,

máme tu v regionu hned několik možností, kde dostat kvalitní rybu chovanou ve zdravém vodním prostředí. Inspirujte se

na vlastních rybnících v okolí Velkého Mezi-

říčí. Maloobchodní prodej živých ryb zajiš-

ťují sádky v Mostištích.

Rybářství Kolář

www.rybarstvikolar.cz

Křižanov, Velké Meziříčí a Ujčov

Křižanovskou a Náměšťskou rybniční ob-

last spravují Kolářovi, majitelé někdejšího

podniku Rybářství Velké Meziříčí. Na 150

rybníků v čisté přírodě Vysočiny hostí slad-

kovodní i lososovité ryby.

Pstruží farma SALMOFARM

www.cerstvy-pstruh.cz

Nedvědice

Novou halu pstruží farmy nepřehlédnete

v areálu bývalého koupaliště Slovanka

u Nedvědice. Pro celoročně dostupní pstru-

hy se sem stavují rodiče se zvědavými dět-

mi, stejně jako chalupáři mířící v pátek na

Vysočinu.

Rybárna Hradčany

www.rybarnahradcany.cz

Rybárna s rybníčkem na okraji Hradčan

směrem na Brno z Tišnova je už přes 20 let

cílem milovníků sladkovodních ryb. Letité

zkušenosti produkují ryby živé a tedy čer-

stvé, které jsou v skutečným darem pro náš

jídelníček.

Jak nejlépe zahájit nový rok? Nejlépe

výstupem na Dědkovskou horu se svý-

mi přáteli či rodinou. Posedět u ohýnku

a dát si novoroční předsevzetí.

Dědkovská hora je nejnavštěvovanější prá-

vě v tento den. Nezáleží vůbec na počasí.

Přijít můžete pěšky, na kole či na lyžích.

Řadí se mezi třetí nejvyšší bod z vrcholů Ar-

noleckých hor. Podle legendy zde na vrcholu

kopce stávala modla pohanského bůžka. Od

roku 1984 je zde umístěn osmimetrový kříž.

Cesta na vrchol hory je posázená obrovský-

mi balvany. Možná za jedním z těchto balva-

nů sídlí čert a přepočítává si svůj stříbr-

ný poklad, tak jak praví známá legenda.

V dřívějších dobách zde stávala dřevě-

ná rozhledna. Dnes si zde už můžete pou-

ze odpočinout na dřevěných lavičkách

u ohniště a zapsat se do pamětní knihy, kte-

rá je umístěna v železné budce. Návštěvníci

si mohou do svých turistických deníků dát

i razítko s dědkem.

V zimním období si sem můžete přijít i za-

lyžovat. Je zde jedna sjezdovka dlouhá

350m zejména pro rodinné lyžování a za-

čátečníky.

-LP-

Novoroční výstup

na Dědkovskou horu

Silvestrovský běh

Lomnička

Na sklonku tohoto roku proběh-

ne neuvěřitelný 20. ročník Silvest-

rovského běhu. Závod na klasickém okruhu

Lomnička–Tišnov–Železné–Lomnička ský-

tá poctivých 6,1 km. Závod bude jako ob-

vykle odstartován

31. 12. 2017 ve 14 ho-

din od sokolovny v Lomničce

. Registrace

budou probíhat online, nebo přímo na mís-

tě od 13:00. Doporučujeme dorazit včas,

neboť očekáváme minimálně 100 běžců.

Info

www.sokollomnicka.cz/?p=511 .

inzerce

Chalupa Hluboké u Kunštátu

celoročně v provozu!

klid, příroda, turistika

cyklotrasy, běžecké stopy, sjezdovka

přírodní

i veřejné koupání, rybolov

ráj pro houbaře

Chalupa Hluboké u Kunštátu

Jiří Straka, Hluboké 19, 679 72,

mobil: +420 604 888 082,

e-mail:

chalupahluboke@email.cz chalupa-hluboke-u-kunstatu.webnode.cz

KADOV U SNĚŽNÉHO

restaurant - pension - catering

www.pension-klokoci.cz www.korunavysociny.cz

7

Destinační společnost Koruna Vysočiny, Příční 405, 593 01 Bystřice n. P.

telefon:

566 788 406, 776 308 072

e-mail:

kancelar@korunavysociny.cz

Zimní mix

pro inspiraci