Previous Page  3 / 8 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 8 Next Page
Page Background

Novoměstsko

Srdce Vysočiny

Nedvědicko

Pohádka Vysočiny

Kde se najíst,

kde se vyspat

Restaurace a penzion Hanáček

Nedvědice 24

tel.: 736 670 550, 736 670 551

www.penzionhanacek.ic.cz

Turistická ubytovna

Chlébské 30, tel.: 733 383 676

www.obecskorotice.eud.cz

Rekreační středisko Prudká

Doubravník 256, tel.: 727 823 601

www.prudka.cz

Pohostinství Břetislava Sedláčka

Doubravník 75

tel.: 566 566 617, 602 842 711

www.penzion-doubravnik.cz

Penzion Zubr

Ujčov 46

tel.: 566 566 630, 721 115 322

www.penzion-zubr.cz

Steak & Burger U Medvěda

Nedvědice 30

tel.: 776 563 768

www.steakumedveda.cz

Cukrárna Milena

Nedvědice 31, mobil: 605 736 606

www.cukrarnamilena.cz

Restaurace Pod Pernštejnem

Nedvědice 76, mobil: 777 531 331

www.restaurace-pernstejn.cz

Hradní restaurant starého pána Viléma

Nedvědice, Pernštejn 9

tel.: 776 563 768

Pizzerie 16

Nedvědice 16, tel.: 777 916 016

www.pizzerie16.cz

Turistické informační centrum

592 62 Nedvědice 32,

tel.: 511 119 173,

e-mail:

info@pernstejnsko.cz

Nedvědice

Obnova vrchnostenské

okrasné zahrady

pod

hradem Pernštejnem

Národní památkový ústav v součas-

né době realizuje na hradě Pern-

štejně jeden z 13 projektů Integro-

vaného regionálního operačního programu

pro období 2014–2020 (IROP) financovaného

z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Cílem projektu Pernštejn – vrchnostenská

okrasná zahrada za téměř 117,5 milionu

korun je vzorová památková obnova senti-

mentální zahrady pod hrademPernštejnem,

která je svýmpojetím, obsahema umístěním

mimořádná, do podoby z počátku 19. sto-

letí. Realizátorem obnovy podle projektu

stavebně restaurátorské hutě ARCHATT je

společnost GARDEN LINE z Litoměřic a její

ukončení je plánováno na podzim roku 2020.

Hrad Pernštejn, nacházející se na pomezí

dvou krajů Jihomoravského a Vysočiny, pa-

tří mezi naše nejzachovalejší a nejznámější

památky, jeho nezaměnitelná tvář se vtiskla

do paměti mnoha lidem i díky řadě filmů

a zejména pohádek, které zde byly natoče-

ny. Obnova a zpřístupnění vrchnostenské

zahrady vrátí hradu, který byl v roce 1995

spolu se zahradou prohlášen národní kultur-

ní památkou, jeho komplexnost, rozšíří jeho

potenciál, ale i návštěvnickou atraktivitu.

V návaznosti na městysemNedvědice vybu-

dované parkoviště a naučné stezky se otevře

návštěvníkům zcela nový pohled na hrad,

který zdůrazní monumentalitu hradní pev-

nosti v kontrastu se subtilním charakterem

sentimentální zahrady pod jeho hradbami.

Projekt celkové obnovy vrchnostenské za-

hrady zahrnuje vedle nezbytných razant-

ních arboristických zásahů do historické

Úřad městyse Nedvědice & Mikroregion Pernštejn, Nedvědice 42, 592 62

|

telefon: 511 119 173

|

e-mail:

mestys@nedvedice.cz

,

info@pernstejnsko.cz

Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě

|

telefon: 566 598 300

|

e-mail:

posta@nmnm.cz www.korunavysociny.cz

3

zeleně a nových výsadeb rovněž obnovu

původních staveb a terénních úprav včetně

rozsáhlé sítě cest a schodišť, vyhlídkových

rondelů a teras. Kompletní obnovou projde

francouzská formální zahrada, obnoveny

budou nově objevené vodní kanály a jezírko

u čínského pavilonu i dodnes dobře patrná

do svahu řezaná barokní osa. Stavební a re-

staurátorské práce se dotknou každé, byť

jen torzálně dochované stavby, památníku

či sochy. Obnoveny, ale i nově zbudovány

budou rozvody vody pro bazény, kaská-

du, vodotrysk i haltýř. V místě původní

užitkové zahrady bude umístěna expozice

prezentující zahradu pomocí smyslových

vjemů včetně jejího haptického modelu.

Návštěvníkům bude sloužit i nová ven-

kovní kavárna s vyhlídkou na terase pod

restaurací. S novou výsadbou, doplněnou

množstvím ovocných stromků, se zahrada

otevře slunci a vrátí se jí původní podoba

i smysl. V jejím pomyslném středu umístěný

obelisk bude tak jako kdysi zářit do krajiny

a vítat příchozí.

Nový prohlídkový okruh zahradou nabíd-

ne návštěvníkům od dubna 2021 možnost

komentované nebo samostatné prohlídky,

klidovou zónu na procházky různé nároč-

nosti i části dostupné osobám s omezenou

mobilitou a přiblíží tak veřejnosti zahradní

umění minulosti, které je součástí našeho

kulturního dědictví.

PhDr. Eva Škrabalová

Fotografie: Jaroslav Luner

Kolem Třech křížů

Naučná stezka, která vede na vrch nad

Novým Městem na Moravě, má pět zasta-

vení – Svatojánka, Brněnka, Tři kříže, Trn-

ka-Křivka-Němec a Horní Dvůr. Počátek je

na Jánské ulici u hostince Za Vodou. Stezka

směřuje dále po Brněnské na vrch Kalvárie,

či Kaplisko, k unikátní památce Tří křížů,

odkud je nádherný výhled na panorama

města. Stezka dále vede k soustavě míchov-

ských rybníků s jedinečnou flórou a faunou

přes Horní Dvůr zpět k místu počátku stez-

ky. Trasa má asi 2,5 km a je nenáročná.

Za pilníkáři

do Křižánek

Křižánky jsou horskou vesnicí s rozptýle-

nou zástavbou, jež je tvořena převážně

roubenými domy typickými pro oblast Ho-

rácka na Českomoravském pomezí. Jejich

historie je spojena především s výrobou

pilníků. Ta se sem rozšířila pravděpodob-

ně na počátku 20. let 19. století. Místní

legendy vypráví o Francouzovi, který se

v Křižánkách usadil a naučil místní lidi dělat

pilníky, ale také o saských vandrovnících

a především o legendárním „praotci“ křižá-

neckých pilníkářů Bořkovi, u něhož se měli

vyučit další pilníkářští mistři – zakladatelé

pilníkářského řemesla i pilníkářských rodů.

To vše najdete na celkem šesti zastaveních,

okruh má necelé 2 km a je nenáročný.

Za partyzány

kolem Metodky

Značená naučná stezka vede po vrstevnici

kolem vrchu Metodka (788 m). Na patnácti

zastaveních můžete obdivovat lidovou ar-

chitekturu, přírodní krásy a daleké výhledy,

dozvíte se o zdejší partyzánské činnosti za

II. světové války i o tajemném pádu meteo-

ritů. Po cestě si můžete odpočinout u lesní

studánky nebo odbočit po žluté turistické

značce na vrchol Metodky, ze kterého za

dobré viditelnosti spatříte vrcholky Orlic-

kých hor, Králického Sněžníku a dokonce

i Praděd. Trasa má asi 3,5 km a je nenároč-

ná, vhodná i pro rodiny s dětmi.

Kukyho les

na Březinách

Okružní naučná stezka je zaměřená pře-

devším na děti. Jejím průvodcem je po-

stavička Kukyho z filmu Kuky se vrací. Na

každém z osmi zastavení najdete interak-

tivní hru – např. hrátky s vodními mlýnky,

naklápěcí mapu s kuličkou, Hergotův do-

meček, Hergotmobil a další. Kromě toho

se děti dozví více o ekologii a zopakují si

znalosti o zvířatech. Délka trasy je asi 1 km

a je velmi nenáročná.

Kde se najíst,

kde se vyspat

K Club

Tyršova 1001, Nové Město na Moravě

tel.: 566 598 740,

kclub.nmnm.cz

Hotel Ski

Vlachovická 1000, NovéMěsto naMoravě

tel.: 724 556 818,

www.hotelski.cz

Penzion Klokočí

Kadov 79, tel.: 602 358 480

www.pension-klokoci.cz

Líšeňský Dvůr

Líšná 23, tel.: 702 047 077

www.lisensky-dvur.cz

Turistické informační centrum

Horácké muzeum a Informační

centrum Nové Město na Moravě

Vratislavovo náměstí 114,

tel.: 566 598 750-1, e-mail:

ic@nmnm.cz www.hm.nmnm.cz, www.ic.nmnm.cz

Informační centrum Svratka

městský úřad, Palackého 30,

592 02 Svratka

tel.: 566 662 330, e-mail:

mesto@svratka.cz www.svratka.cz

Nové Město na

Moravě

Svratka

…kde relaxovat?

Městské lázně v NovémMěstě

na Moravě

Vás zvou k relaxaci

a odpočinku po náročném spor-

tovním výkonu v terénu, po dlouhémdni

v práci. Využít můžete jak bazénovou

část, tak i tu wellness se saunou, Knei­

povou lázní, lze se objednat na masá-

že, kde nově nabízíme masáž lávovými

kameny a masáž horkými mušlemi, zá-

žitkové koupele a určitě využijete naše

občerstvení.

lazne.nmnm.cz

Naučné stezky na Novoměstsku

Naučných stezek najdeme v Srdci Vysočiny opravdu hodně, zveme Vás na

ty nejzajímavější. Všechny jsou nenáročné a zvládnou je i rodiny s dětmi.

Slunohraní se vrací

1.–5. července 2019

Zaplněné letní nádvoří Horácké ga-

lerie v Novém Městě na Moravě.

Klasická hudba, jazz, world music,

ale i cimbálovka, swing, nebo bluegras. Tři-

cítka nadšených hráčů na smyčcové nástro-

je, Janáčkovo kvarteto, workshopy, zkoušky

orchestru, koncerty. To vše koncentrované

do pěti dnů na začátku léta.

www.slunohrani.cz WWW.MTBNMNM.CZ/VSTUPENKY

MOUNTAINBIKE

WORLDCUP

NOVÉMĚSTONAMORAVĚ

CZECHREPUBLIC

Nejlepší světovýpohár

Cross-CountryOlympic2018.

NovéMěstonaMoravě.

TITULÁRNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

SP19_inzerce148x210mm.indd 1

05.04.2019 13:46:39