1 / 12 Next Page
Information
Show Menu
1 / 12 Next Page
Page Background

TURISTICKÉ NOVINY

JARO 2017

3. VYDÁNÍ

Bítešsko Bystřicko Nedvědicko Novoměstsko Tišnovsko Velkomeziříčsko Žďársko

www.korunavysociny.cz

Destinační společnost Koruna Vysočiny, Příční 405, 593 01 Bystřice n. P.

telefon:

566 590 343, 776 308 072

e-mail:

kancelar@korunavysociny.cz

Úvodní slovo

Když rozkvétají

bledule a cvrlikají

ptáci…

…bývá se zimou definitivně amen. Ve

stínu lesů Žďárských vrchů o tom sice

víme své, že se chumelenice umí obje-

vit i na prahu května, zatímco na jižních

svazích Tišnovska už kvetou meruňky

a třešně. Právě proto můžete jaro v na-

šem regionu zažít v mnoha různých po-

dobách. Nejkouzelnější obraz jara ský-

tají údolí potoků a řek, na které je náš

region opravdu bohatý. Zurčení vody

obklopené čerstvou trávou a svěžími

barvami květin dává možnost setřást

tíži šedé zimy i z nejednoho lidského

srdce. Když se vydáte proti tokům Louč-

ky či Libochůvky na Tišnovsku, Oslavy

nebo Balinky z Meziříčí, k meandrům

Svratky na Jimramovsku či bítešskou

klasikou údolím Bílého potoka, objeví-

te nejen bílé koberce květů. A když zfia-

loví stráně drásovských kopečků trsy

konikleců, je čas umýt podzimní blá-

to a promazat odpočívající kolo, proto-

že vzduch je i na Vysočině dost teplý na

odemčení starých i nových cyklotras.

Jarní vydání Turistických novin vás takto

zve do krás přírody, ale i za množstvím

kulturních zážitků, které rok od roku

více obohacují obyvatele obcí a měst,

a mohou být i pro vás, „přespolní“, dob-

rým motivem poctít náš region svou

přítomností. Jako loni pokračujeme ve

snaze shrnout to nejlepší, co lze v jar-

ních měsících mezi březnem a červnem

ve všech regionech Koruny Vysočiny –

od Žďárska až po Tišnovsko – navštívit,

potkat či zažít.

Od tohoto čísla jsme zkrátili rytmus vy-

cházení na 3 čísla ročně, abychom lépe

rozvrhli témata a informace na nejatrak-

tivnější období roku. Během jara navíc

spustíme nový turistický portál Koru-

na Vysočiny, který bude dalším inspira-

tivním zdrojem informací pro všechny,

kdo se k nám rádi vrací, i pro vás, kdo

jste dosud neměli možnosti se tu více

porozhlédnout.

Přejeme si, ať vás naše noviny inspirují

k návštěvě u nás a hlavně –

až přijedete – ať se vám

u nás líbí.

Vaše redakce

22. 4. 2017

Za krásami okolí Nedvědice

Nedvědice

19. 5.–10. 6. 2017

Festival muzejních nocí a Den Žďáru

muzea a zámky

23.–25. 6. 2017

Bítešská pouť

Velká Bíteš

15.–17. 4. 2017

Velikonoce na EDENu

Bystřice n. P., Centrum EDEN

Tip na jarní

cyklovýlet......................................................str. 1, 6

Na Svatou horu

u Křižanova...................................................... str. 3

Podhorácký folklór na Bítešsku

– Svatodušní Královničky............................str. 3

Nová stezka v Tišnově

– Stezka hrdelního práva.............................str. 4

OBSAH

11 10

6

6

5

Po stopách studánek

na Nedvědicko a Bítešsko..................str. 3, 4, 6

Jarní turistické pochody

za krásou přírody............................................str. 6

Vrchařská koruna

Vysočiny ve třetím ročníku.........................str. 7

Regionální výrobky

a výrobci............................................................str. 8

340 let od narození Santiniho

– Žďárské ohnisko barokní gotiky...........str. 9

Festival muzejních nocí

a Noc kostelů..................................................str. 10

Concertus Moraviae

a další kulturní akce..............................str. 10, 11

Kalendář

nejvýznamnějších akcí...............................str. 12

Trasa:

Tišnov–Železné (areál Vitar)–Drá-

sov–Všechovice–Skalička–Hluboké Dvory–

Bukovice–Zhoř–Rašov–Lomnice–Brusná–

Podolí–Štěpánovice–Tišnov.

Délka:

38 km.

Od vlakového nádraží nebo z náměstí za

radnicí zamíříme výjezdem z města ve smě-

ru na Černou Horu a před obcí Železné

uhneme vpravo k areálu Vitar. I jej objede-

me zprava a mírným klesáním po zpevně-

né cyklostezce sjedeme do Drásova (zde

můžete navštívit místní

zahradní

železnici).

Velký okruh

Tišnovskem

T I P N A J A R N Í V Ý L E T N A K O L E

V letošním roce si v ČR i v naší destinaci

budeme připomínat éru baroka,

co pro Vás ten pojem znamená?

Mohl bych samozřejmě předložit několik

více či méně přesných definic, uvažovat

o přesnějším časovém vymezení, mohl

bych to pojmout čistě z hlediska architek-

tury anebo úplně jinak. Ale to bychom se

dostali spíše k odborné historii.

Pokud se mě ptáte jako šermíře a člově-

ka zajímajícího se o dějiny vojenství, je to

zásadní a zlomová doba. Například počá-

tek baroka je spojen zejména s třicetiletou

„Baroko rozhodně nebylo dobou temna“

Říká historik a šermíř Miroslav Skalník ze žďárského Spolku

historického šermu Flamberg

Na území destinace Koruna Vysočina se nachází mnoho barokních památek, a to jak

v rámci měst, tak i na venkově. Nadneseně se tak dá říci, že baroko zde stále žije. O tom, že

se to zdaleka netýká jen architektury, svědčí i to, že zde působí řada spolků, které se k mi-

nulosti vracejí. Jedním z nich je žďárský Flamberg věnující se historickému šermu. A právě

jednoho z členů této skupiny jsme se zeptali na pár otázek.

Výlet za čerstvým jarním vzdu-

chem a možná prvními cykloki-

lometry zahájíme i letos symbo-

licky v Bráně Vysočiny. Správně, vydáme

se do kopců z Tišnova!

Den jako stvořený pro nadšence cyk-

listiky pořádá pravidelně město Tišnov.

Na parkovišti u nového hřbitova se v le-

tošním roce uskuteční jedenáctý ročník zá-

vodu horských kol. Těšit se můžete nejen na

závody na kolech, ale rovněž na doprovod-

ný program a další atrakce. Na své si přijdou

všechny věkové kategorie. Pro ty nejmenší

je určena jízda zručnosti na odrážedle, ko-

loběžce či tříkolce, záleží čistě jen na Vašem

dítku, který „dopravní prostředek“ si vybere.

Další kategorie už se třídí dle věku a dle po-

hlaví. Délka trasy je rozlišná dle jednotlivých

kategorií. Nejkratší trasa je přibližně 4 km. Pro

ženy je určen okruh o vzdálenosti 15 km a pro

muže 21 km. Start i cíl je na stejném stanovišti

tedy na parkovišti. Na začátku se vydáte po-

dél cyklostezky k areálu Vitar a… Víc už Vám

ale neprozradíme, ať je na co se těšit.

Netroufáte-li si porovnat své síly s ostatní-

mi, nezoufejte. Po zaregistrování si může-

te vyzkoušet tzv. nezávodní kolo, které je

dlouhé přibližně 7 km.

O akci jste si něco málo přečetli, ale mno-

ho z Vás jistě bude zajímat, proč se memo-

riál koná a kdo byl vlastně Ivo Medek? Tiš-

novské veřejnosti byl znám především svým

působením vedoucího živnostenského od-

boru Městského úřadu v Tišnově. Známí

a přátelé ho znali z jeho mimopracovních

Memoriál Ivo Medka

pokračovaní na str. 11

pokračovaní na str. 6

pokračovaní na str. 10

Po skvělém úspěchu MS 2016 hodnotí Me-

zinárodní cyklistická federace Nové Město

na Moravě jako nejlepší destinaci pro po-

řádání závodů horských kol na světě. Pro-

to i letošní Světový pohár bezpochyby při-

láká tisíce návštěvníků z mnoha zemí.

Organizátoři připravili pro fanoušky, kteří

si koupí vstupenky s předstihem, zajíma-

vé dárky:

• nákup 1 ks vstupenky do konce března:

„ponožky race“ v hodnotě 200 Kč

• nákup 1 ks vstupenky do konce dubna:

„ponožky smile“ v hodnotě 100 Kč

• nákup 1 ks vstupenky v květnu – „cyklis-

tická láhev“ v hodnotě 100 Kč

Dárky si vyzvednete při závodech na místě

v rámci Vysočina Areny. Informace budou

umístěny také při vstupech do areálu.

-LPř-

Vstupenky na Světový pohár v prodeji

Z lyžařských stop přestupujeme do pedálů! Vysočina Arena bude opět hos-

titelem SP v horských kolech. Letošní nejvýznamnější akce se bude konat

v termínu 19.–21. května 2017.

„Programový výbor festivalu zvolil téma

reforem a revolucí nejen jako reakci na ak-

tuální světové dění, ale i jako malou refle-

xi a připomínku 700 let od prvních zmí-

nek o kostele a duchovní správě ve městě,

jež pochází z r. 1317,“ řekl ředitel festivalu

Evropský festival filozofie – 11. ročník

Velké Meziříčí 8. 6.–14. 6. 2017

REFORMY A REVOLUCE

Velké Meziříčí bude letos evropským městem filosofie už pojedenácté. Letošní jedenáctý

ročník Evropského festivalu filosofie ve VelkémMeziříčí má ústřední téma Reformy a revo-

luce. Festivalový týden začíná 8. června.

aktivit v oblastech rekreačního sportu

a zábavy všeho druhu. K cestám za po-

znáváním využíval hodně často kolo. Stál

u zrodu Generelu cyklistické dopravy na

území města Tišnova i u rozhodování o pro-

pojení cyklotras mezi sousedními mikrore-

giony. Z jeho iniciativy vznikla v roce 2005

za podpory města cyklostezka z Tišnova do

Železného, která právem nese pojmenování

„Cyklostezka Ivo Medka”. Na jeho památku

a k zavzpomínání se každoročně se každo-

ročně koná cyklisty vyhledávaná akce Me-

moriál Ivo Medka.

A kdy že se koná závod v letošním roce?

No přece 28. 5. 2017. Tak si přijeďte zazávo-

dit s námi.

-EŠ-

Milan Dufek a dodal: „V tematických blocích

se také budeme věnovat význačným čes-

kým i světovým událostem, které v roce 2017

oslaví významná výročí, například 80 let od

úmrtí T. G. Masaryka, 100 let od Velké říjno-

vé socialistické revoluce v Rusku a podobně.“

válkou, konfliktem, který se významně do-

tkl celé Evropy a pochopitelně i českých

zemí, kde začal i skončil. Je to doba, kdy se

jasně potvrdil primát palných zbraní, ale

také doba, kdy se zajímavě vyvíjí umění šer-

mu. A mimo jiné je to i doba zajímavé módy,

společenských změn atd. Byli bychom tu asi

hodně dlouho, než bych vyjmenoval vše, co

si s barokem spojuji a to i tehdy, kdybychom

zůstali u šermu a vojenství. Nejjednodušší

tak asi bude, když řeknu, že baroko rozhod-

ně nebylo dobou temna.

Foto: Václav Dočekal