Page 55 - Zpravodaj Velk

Basic HTML Version

Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
Květen 2016 |
55
Komerční sdělení / Inzerce
2
Změny se dotkly i povinných dokladů, které musí mít řidič při řízení vozidla u sebe. Z ustanovení
tohoto paragrafu byla vyjmuta povinnost mít u sebe doklad prokazující pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem vozidla podle zvláštního právního předpisu.
Tímto však řidič vozidla
není zbaven povinnosti tento doklad vozit!
Zákonodárci pouze odstranili duplicitu této
povinnosti, která byla zakotvena ve dvou zákonech a to v zákoně 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a v zákoně č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů.
Nově doplněná povinnost platí pro řidiče, kteří mají vydaný průkaz profesní způsobilosti a
vykonávají činnost, při které je tato způsobilost nutná.
Tito řidiči musí mít u sebe:
průkaz profesní způsobilosti řidiče nebo obdobný doklad vydaný jiným členským
státem nebo Švýcarskou konfederací, to neplatí, mají-li záznam o profesní způsobilosti
v řidičském průkazu
Přehled dokladů, které musí mít řidič motorového vozidla u sebe:
řidičský průkaz,
osvědčení o registraci vozidla
průkaz profesní způsobilosti řidiče nebo obdobný doklad vydaný jiným členským
státem nebo Švýcarskou konfederací, to neplatí, má-li záznam o profesní způsobilosti v
řidičském průkazu,
doklad o zdravotní způsobilosti, pokud jde o řidiče, kteří podléhají povinným
zdravotním prohlídkám a
doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
podle zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla
Všechny tyto doklady je pak
řidič povinen předložit na výzvu policisty, vojenského policisty,
strážníka obecní policie ve stejnokroji nebo celníka ve stejnokroji ke kontrole
. V tomto
ustanovení také nastala změna oproti předchozí právní úpravě, podle které se například celníkovi a
strážníkovi obecní policie ve stejnokrojích předkládali pouze některé z uvedených dokladů.
Novela zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích přinesla i další důležité
změny jako je například možnost zadržení osvědčení o registraci vozidla. Dle současné právní
úpravy pokud policista zjistí při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy nebo při
objasňování dopravní nehody nebezpečnou závadu, která vzhledem ke své povaze nebo rozsahu
významně zvyšuje ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo nepříznivé
působení provozu vozidla nebo jízdní soupravy na životní prostředí je oprávněn zadržet osvědčení o
registraci vozidla vykazujícího takovou závadu.
Od data své účinnosti v roce 2000 doznal zákon o provozu na pozemních komunikacích mnoho
změn a každý účastník provozu na pozemních komunikacích by se měl seznámit s aktuálním
zněním jeho ustanovení. V právu totiž stále platí latinské přísloví „Ignorantia iuris non excusat“ čili
„Neznalost zákona neomlouvá“.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Oddělení tisku a prevence, por. Mgr. Tomáš
Procházka, koordinátor prevence, tel: 974 261 208, mobil: 725 868 475, e-mail:
tomas.prochazka7@pcr.cz