Page 20 - Zpravodaj Velk

Basic HTML Version

|
Květen 2016
Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
20
Jihomoravský kraj, Ministerstvo
školství mládeže a tělovýchovy,
Ministerstvo zemědělství, Mi-
nisterstvo průmyslu a obchodu,
Svaz českých a moravských vý-
robních družstev, Hospodářská
komora ČR a CzechInvest.
Abychom však mohli usilovat
v soutěži o ty nejvyšší mety,
museli naši žáci prokázat dobrou
připravenost nejprve v krajské sou-
těži nazvané Řemeslo Vysočiny
2016. Soutěž byla zorganizována
v kategorii strojního obrábění, oblast soustružení. Soutěže se zúčastnilo celkem osm škol ze
dvou krajů ČR. Úkolem soutěžících bylo vyrobit na soustruhu ve stanoveném čase obrobek
dle výkresu a v teoretické části tento obrobek změřit, zapsat do protokolu a prokázat základní
teoretické znalosti ve zmíněném oboru. Dvoudenního klání se zúčastnili žáci 3. ročníku
On-
dřej Batelka a Pavel Šenkyřík
učebního oboru Obráběč kovů ze SOŠ J. Tiraye ve Velké
Bíteši. Praxi vykonávají ve Středisku praktického vyučování První brněnské strojírny.
Ve velmi silné konkurenci v kategorii jednotlivců obsadil
Ondřej Batelka celkově
2. místo a Pavel Šenkyřík 5. místo
. V kategorii družstev celkově „naši“ žáci obsadili
2. místo, za vítězným Žďárem. Ondřej Batelka postoupil do celostátní odborné soutěže Kovo
Junior 2016, jejíž vyhlašovatelem je CECH KOVO ČR. Ve dnech 11. – 13. 4. 2016 měl mož-
nost se utkat o cenu
„České ručičky“
rovněž ve Žďáře nad Sázavou „O nejlepšího obráběče
v ČR“. V těžké konkurenci dvaceti žáků z 10 krajů celé ČR se Ondřej Batelka ve družstvech
umístil společně s žákem ze Žďáru nad Sázavou na 1. místě, v jednotlivcích pak vybojoval
pěkné 7. místo a stal se tak sedmým nejlepším žákem – v oboru Obráběč kovů v celé ČR.
Za příkladnou reprezentaci nejen SOŠ J. Tiraye Velká Bíteš, Střediska praktického vyučo-
vání, ale i První brněnské strojírny Velká Bíteš, a. s., poděkoval a předal soutěžícímu malou
odměnu generální ředitel a předseda představenstva PBS Velká Bíteš Ing. Milan Macholán.
Tímto úspěchem se znovu potvrdila dobrá a opravdu kvalitní příprava žáků ve SPV na budoucí
povolání. Nejen těmto žákům, ale i učitelům SOŠ a mistrům SPV PBS patří opětovné poděko-
vání za vzornou reprezentaci nejen SOŠ J.Tiraye, ale i Střediska praktického vyučování a PBS
Velká Bíteš, a.s., kde žáci vykonávají praxi.
Aleš Janíček, ředitel SPV PBS Velká Bíteš
NÁVŠTĚVA NĚMECKÝCH STUDENTŮ NA SOŠ JANA TIRAYE
Ve druhé polovině měsíce března přijela skupinka 4 německých studentů na studijní
pobyt do Velké Bíteše. Pobyt studentů se realizuje každoročně, a to ve spolupráci podniku
PBS Turbo s německou firmou MAN v Augsburgu.
Ondřej Batelka a Pavel Šenkyřík - třetí a čtvrtý zleva. | Foto: Archiv SOŠ