Page 13 - Zpravodaj Velk

Basic HTML Version

Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
Květen 2016 |
13
Základní informace pro rodiče
jsou zveřejněny na webu obou škol:
- www.msbites.cz MŠ U Stadionu
- www.skolkabites.cz. MŠ Lánice
a ve Zpravodaji města a Exitu 162 v měsíci dubnu.
Na webu obou škol je rovněž spuštěn
rezervační systém
a rodiče si tak mohou objednat
čas, kdy se dostaví s dítětem k zápisu.
Pokud se rodiče nezaregistrují, budou muset vyčkat na čas, kdy se k registraci nikdo nepři-
hlásil a ředitelka školy bude mít prostor se jim věnovat.
Ředitelství MŠ U Stadionu a MŠ Masarykovo náměstí
MATEŘSKÁ ŠKOLAVELKÁ BÍTEŠ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
A LÁNICE – POHODOVÁ ŠKOLKA
Květen je měsíc, kdy je život ve školce v plném proudu, zároveň je ale cítit přicházející
nový školní rok – proběhne zápis dětí k docházce na nový školní rok a rozloučení s před-
školáky (pasování na školáky a stužková na radnici).
Jaký je letošní školní rok?
Náročný. V říjnu se podařilo ukončit II. etapu rekon-
strukce budovy MŠ v Lánicích a přestěhovat tam dvě třídy z nevyhovujících prostor
z Masarykova náměstí. Zároveň byla uvedena do provozu i přírodní zahrada při MŠ
v Lánicích, která v srpnu 2016 získala certifikát
Přírodní zahrada
. Městu Velká Bíteš
se tak podařilo rozšířit kapacitu předškolních zařízení ve městě oproti školnímu roku
2011/2012 o 58 míst.
Jaký bude příští školní rok?
V provozu budou obě naše budovy MŠ. Na Masarykově
náměstí zůstává jedna třída pro 28 dětí. K dispozici jí bude přilehlá zahrada, plně vyba-
vená výdejna stravy a další nezbytné zázemí. O děti zde budou pečovat 2 paní učitelky
a 2 provozní pracovnice. V MŠ Lánice pak budou dětem a rodičům k dispozici čtyři třídy
s kapacitou 98 míst. O děti se zde stará 8 paní učitelek a 4 provozní zaměstnanci (na zkrá-
cený úvazek). V budově je v každém patře výdejna stravy a zázemí pro děti i zaměstnance.
Ředitelna školy se rovněž nachází v MŠ Lánice.
V letošním školním roce má naše MŠ neuvěřitelných 54 předškoláků. Jakmile bude
dokončeno přijímací řízení a rozhodnuto o několika odkladech školní docházky, budeme
vědět, kolik dětí a v jakém věkovém složení bude v příštím školním roce naši MŠ navště-
vovat. Podle toho pak budou děti rozděleny do jednotlivých tříd.
Obě naše MŠ pracují podle jednotného ŠVP PV (školního vzdělávacího programu
pro předškolní zařízení). Program má název:
„Mámo, táto, to jsem JÁ“
a je rozdě-
len do integrovaných bloků, které reagují na roční období, různé události ve městě,
ve školce i v rodině. Co program nabízí dětem? Zhruba před pěti lety jsme se rozhodli
zrušit při MŠ všechny placené kroužky (kromě seznamování s angličtinou). Veškeré